Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz...

Przedmiot:

Zakup drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz materiałów eksploatacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELMIKO BIOSIGNALS Sp. z o.o
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
powiat: Warszawa
22 6443737
postepowania.ofertowe@elmiko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219175
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1 080,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 06/2019/1.2_ŚLĄSK dotyczące zakupu drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu badawczego pt. ,,Opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci" w ramach Działania 1.2. ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu badawczego.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu badawczego pt. ,,Opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci" w ramach Działania 1.2. ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Poprzez drobne narzędzia ręczne, oprzyrządowanie, wyposażenie warsztatowe oraz materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie: elektronarzędzia, narzędzia ręczne, klucze, narzędzia dynamometryczne, systemy organizacji i przechowywania narzędzi i materiałów, narzędzia pneumatyczne, narzędzia do obróbki skrawaniem, narzędzia do obróbki kabli, kleje oraz chemia przemysłowa, artykuły BHP, narzędzia i materiały do lutowania, elektronarzędzia do obróbki skrawaniem, narzędzia do obróbki termicznej, przyrządy laboratoryjne, materiały do wykonywania modeli, form i prototypów, elementy połączeniowe, oświetlenie warsztatowe i laboratoryjne, narzędzia tnące, programatory.
3. Elementy te zostaną wykorzystane w trakcie trwania projektu (okres realizacji: wrzesień 2019 - czerwiec 2020) do prowadzenia prac:
a. w pierwszym etapie E1 projektu: do budowy oraz badań modeli fizykalnych;
b. w drugim etapie E2 projektu: do budowy oraz badań demonstratora urządzenia iCFM.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykorzystania wymienionych elementów po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu trwania poszczególnych Etapów projektu i/lub całego okresu realizacji projektu.
5. Ostateczna ilość drobnych narzędzi ręcznych, oprzyrządowania, wyposażenia warsztatowego oraz materiałów eksploatacyjnych planowanych do kupienia może ulec zmianie w zależności od potrzeb projektu.
6. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony. Zamawiający przekaże uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego Oferenta, który zobowiązał się do zachowania poufności
w odniesieniu do przedstawionych informacji, poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Umowa o zachowaniu poufności musi zostać podpisana zgodnie z reprezentacją Oferenta i dostarczona w oryginale do biura Zamawiającego określonego w pkt. V.1 w godzinach określonych w pkt. V.2 zapytania ofertowego lub przesłana drogą elektroniczną po uprzednim opatrzeniu jej kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
8. Niezwłocznie po otrzymaniu umowy, o której mowa w pkt .7 Zamawiający przekaże bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia. Przekazanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zgodnie ze wzorem załącznik 6 do zapytania ofertowego.
9. Zamawiający ma prawo odmówić przekazania uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia w przypadku podpisania umowy o zachowaniu poufności przez osobę/y nieupoważnioną/e bądź niezgodnie ze sposobem reprezentacji potencjalnego Oferenta lub braku możliwości weryfikacji umocowania osób, które podpisały umowę o zachowaniu poufności.
10. Zakupy, o których mowa w pkt. 1 muszą zostać zrealizowane w umówionym terminie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pt. ,,Opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci" w ramach Działania 1.2. ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV: 44510000-8

Dokument nr: 1219175, 06/2019/1.2

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi 02.12.2019 r. o godz. 10.30 w Siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie tj. osobiście, pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/2019/1.2_ŚLĄSK", na adres biura Zamawiającego: ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa.
2. Biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-17.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90, z późn. zm.).
3. Ostateczny termin składania ofert upływa 02.12.2019 r. o godzinie 10.00.
4. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
5. Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy postepowania.ofertowe@elmiko.pl. W wypadku pytań dotyczących wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia odpowiedzi będą udzielane jedynie tym Oferentom, którzy podpisali umowę o zachowaniu poufności.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Elementy te zostaną wykorzystane w trakcie trwania projektu (okres realizacji: wrzesień 2019 - czerwiec 2020) do prowadzenia prac:
a. w pierwszym etapie E1 projektu: do budowy oraz badań modeli fizykalnych;
b. w drugim etapie E2 projektu: do budowy oraz badań demonstratora urządzenia iCFM.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykorzystania wymienionych elementów po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu trwania poszczególnych Etapów projektu i/lub całego okresu realizacji projektu.
3. Zakupy muszą zostać zrealizowane w umówionym terminie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pt. ,,Opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci" w ramach Działania 1.2. ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. dysponują potencjałem finansowym, technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania Zamówienia;
c. nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu;
d. nie otwarto wobec nich likwidacji (załącznik nr 2);
e. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 3).
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 080,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych zero groszy):
a. wadium należy wnieść najpóźniej do momentu złożenia oferty oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty;
b. wadium winno być wniesione w pieniądzu;
c. wadium należy wpłacić przelewem na rachunek ELMIKO BIOSIGNALS Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek, nr rachunku: 49 1050 1041 1000 0005 0340 4741.
Tytuł przelewu: należy podać numer zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określić podmiot, w którego imieniu jest wpłacane. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego;
d. Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
i. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;
ii. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta;
e. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Oferent nie wskaże innego numeru. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy (załącznik nr 7).
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia.
4. Wykonawca nie spełniający jednego z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania. Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania będzie traktowana jak oferta odrzucona.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień umowy, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi;
b. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
d. wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania.
4. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania możliwe są jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta powinna zawierać:
a. wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. IV. 1 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
c. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
d. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
e. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionemu Oferentowi zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Oferentem na warunkach analogicznych do warunków udzielonego zamówienia podstawowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Maksymalna waga punktowa Ilość przyznanych punktów
Cena 90
Czas dostawy 10
Razem 100
2. Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
a. Cena - maksymalnie 90 pkt, wyliczana proporcjonalnie: najniższa zaproponowana cena całkowita netto/cena całkowita netto zaproponowana w ocenianej ofercie x maksymalna waga punktowa
cena oferty najniższej x 90
Liczba punktów oferty = --------------------------------------------
cena oferty ocenianej
b. Czas dostawy - maksymalnie 10 pkt: najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca w ramach danej części zamówienia najkrótszy okres (liczony w dniach) dostarczenia przedmiotu Zamówienia.
najkrótszy okres x 10
Liczba punktów oferty = --------------------------------------------
okres w ofercie ocenianej
3. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 3).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ELMIKO BIOSIGNALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Sportowa 3
05-822 Milanówek
mazowieckie , grodziski
Numer telefonu
22 644-37-37
NIP
5291817032
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci.
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-08CB/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Guz, Piotr Kwitowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 6443737

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.