Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kocy i innych tekstyliów

Przedmiot:

Dostawa kocy i innych tekstyliów

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel. 54 282 61-54, tel. 54 282 61 54 wew.108
pcpr.mkozlowska@aleksandrow.pl.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w celu rozeznania
cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę kocy i innych tekstyliów na potrzeby
wyposażenia mieszkania treningowego w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Rodzina
w Centrum 2" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo,
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług
społecznych .
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Koce i inne tekstylia będą zawierały:
a) kołdra (wkład),
b) poduszka (wkład),
c) poszewka na pościel,
d) prześcieradło,
e) koc,
1) dywan,
g) poszewki dekoracyjne,
h) poduszka (wkład do poszewki dekoracyjnej),
i) zasłony,
j) rolety dzień i noc.
Szczegółowy opis sprzętu AGD stanowi Załącznik nr / do niniejszego rozeznania
cenowego.

Składanie ofert:
3. Ofertę proszę złożyć do dnia 04.12.2019r. na adres Zamawiającego (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kuj.) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej w postaci dokumentów:
- załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
\\\\v postępowaniu,
- załącznik nr 3- formularz oferty.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do oferty propozycje dotyczące
przedmiotu zamówienia , które będą stanowić załącznik do oferty.

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2019r.
3) Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny
koszt kocy i innych tekstyliów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 ( w godzinach od 07:30 do 15:30).

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty
ekonomii społecznej, tj.:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1205);
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIŚ;
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności
komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz.U. z 2019r. poz. 1100);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego
w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący Załącznik nr 2)
oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby oferent - PES wykazał się posiadanym doświadczeniem
w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie określonej
treścią z opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje) min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. wykonał dostawy koty i innych tekstyliów.
5. Sposób oceny ofert:
Jedynym kryterium oferty jest najniższa cena.

Kontakt:
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Marta Kozłowska nr tel. 54 282 61 54 wew.108, e- mail: pcpr.mkozlowska@aleksandrow.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.