Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i budowa drogi

Przedmiot:

Zaprojektowanie i budowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 914325320
igabska@gddkia.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 4 000 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) - Troszyn

Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.42.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) - Troszyn. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od km 17+050 od km 32+953,26. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jest to zamówienie powyżej 20 000 000,00 EUR.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
45231400
45232300
45111000
45231300
71320000
71420000
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo zachodnipomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Bud.drogi ekspres. S3 o dł. ok. 16 km, węzły drogowe: Dargobądz, Wolin Zachów, Wolin Wschód, Miejsca Obsł. Podróż. (MOP): Dargobądz (lewy, prawy), Obwód Utrz. Drog. (OD) z budynkiem adm.-socj. i budynk. towarzyszącymi,przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspr., bud. dróg innych niż droga ekspr. (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń dróg lub zapewnienia dojazdu do nieruch.), bud. dodatk. jezdni, zlok. w pasie drog. dr. ekspr., budowę lub przebud. infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, w przypadku skrzyżowania drogi kraj. j z linią kolejową-skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządz. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na dr. ekspr., utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,obiekty inżynier. w ciągu drogi ekspr. i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspr., system odwodnienia terenu, w tym urz. odwadniające korpus drogowy: rowy drog., kanaliz. deszczową, urządz. podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, przepompownie, urządz. ochrony środow., w szczeg.: zabezp. akustyczne,przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodz. ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodz. drogi ekspr., ekrany przeciwolśnieniowe, infrastr. dla potrzeb obiektów przy drodze ekspr. zlokal. w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energet. zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządz. oczyszczające ścieki sanitarne, sieci gazowe, kanal. deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, przebud. kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastr. pod i nadziemnej: urządzeń teletechn. i energetycznych, sieci wodociągowych, kanal. deszcz. i sanit., sieci gazowych, urządz. melioracyjnych i hydrotechnicznych, urządz. kolejowych i innych,wyburzenia bud. i obiektów budowlanych,rozbiórkę el. dróg, przepustów i innych, w szczegól. wyburzenia następujących obiekt. mostowych: wiadukt, km 12+636 (km istniejący) konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan. wiadukt, km 14+715 (km istniejący), konstrukcja: beton sprężony, płytowo-belkowy, wiadukt, km 16+079 (km istniejący), konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan.- wiadukt, km 18+521 (km istniejący), konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan. - wiadukt w ciągu drogi lokalnej, km 1+405 (km lokalny obwod. Dargobądza), konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan. - wiadukt, km 1+778 (km lokalny obw. Dargobądza), konstr.: beton. sprężony, belki Kujan - wiadukt, km 1+654 (km lokalny obwodnicy Wolina), konstr.: beton. sprężony, belki Kujan - most w ciągu S3 na rzece Grzybnica, km 33+832 długość całkowita obiektu: 26,00 m, konstr.: monolityczna rama żelbetowa, wiadukt drog.- Troszyn, km 0+000 (km lokalny obw. Parłówka,Troszyna i Ostromic), JNI: 35002737, obiekt nad drogą S3, dł. całk. obiektu: 22,78 m, konstrukcja: ramownicowy. kładka dla pieszych - Troszyn, km 0+194 (km lokalny obw. Parłówka,Troszyna i Ostromic), JNI:35002738, obiekt nad dr. S3, dł. całk. obiektu: 39,23 m, konstr.: ramownicowy ze wspornikami. sieć teletechniczną na potrzeby Zamaw., oświetlenie drog., organizacje ruchu i urządz. bezp. ruchu drog., oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techn. i socj., pl. bud., drogi tymcz. wykonane na potrzeby Wykon. i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykon., wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruch. użytk. przez Wyk., lub bud. uszkodzonych w skutek działań Wykonaw. do stanu techn. nie gorszego niż przed rozpoczęciem bud. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji kontraktu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

CPV: 45220000

Dokument nr: 568126-2019, GDDKiA O.Sz.D-3.2410.42.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo zachodnipomorskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
Warszawa
Kod NUTS: PL
00-874
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, Szczecin
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 914325320

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.