Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.:...

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z budową przeprawy mostowej"

Data zamieszczenia: 2019-12-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Warmińsko Mazurskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel.: +48 895261964, Faks: +48 895399876
anna.szczepanik@zdw.olsztyn.pl
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 34 600,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu dr. woj. nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w msc. Bartoszyce".

Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/104/19
II.1.2)Główny kod CPV
71248000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne prace związane z nadzorem projektanta, odpowiadającym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz decyzją nr 12/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dn. 14.6.2017 r. i postanowieniem (sprostowanie omyłki w decyzji) znak IGR-II.7820.1.10.2017 z dn. 23.8.2017 r.(zwany dalej nadzorem). Kontrakt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Pełna dok. przetargowa robót bud. dot. inwestycji znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,8173,00a2aa5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja inwestycji:

-- województwo warmińsko-mazurskie,

-- powiat bartoszycki,

-- miasto Bartoszyce.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne prace związane z nadzorem projektanta, odpowiadającym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz decyzją nr 12/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 14.6.2017 r. i postanowieniem (sprostowanie omyłki w decyzji) znak IGR-II.7820.1.10.2017 z dnia 23.8.2017 r. (zwany dalej nadzorem).

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w zakresie, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z tymi opracowaniami zgodnie z pkt 2-5 OPZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług nadzoru stanowi załącznik nr 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,8173,00a2aa5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego zakres obejmuje wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w zakresie, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością robót z tymi opracowaniami - szczegóły wg pkt 3 OPZ.

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli:

1) Wykonawca będzie wykonywał/wykona należycie zamówienie podstawowe;

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe;

3) strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania;

4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy podstawowej;

5) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację zamówienia podobnego.

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wykaz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 9 do SIWZ.

7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby sprawującej nadzór dla branży drogowej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby sprawującej nadzór dla branży mostowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy - Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Nr projektu PR/LIP/07/2016 Nr umowy PLRU.03.01.00-28-LIP7/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienie szczegółowo określono w pkt 4 SIWZ.

CPV: 71248000

Dokument nr: 614866-2019, ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/104/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28 b, POLSKA, za pośrednictwem platformy przetargowej, poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert Wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28 b, POLSKA, za pośrednictwem platformy przetargowej, poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert Wykonawców.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja inwestycji:

-- województwo warmińsko-mazurskie,

-- powiat bartoszycki,

-- miasto Bartoszyce.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Województwo Warmińsko Mazurskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/104/19
ul. Pstrowskiego 28 b
Olsztyn
Kod NUTS: PL62
10-602
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szczepanik
E-mail: anna.szczepanik@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895261964
Faks: +48 895399876

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.