Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór nad wykonaniem zadania: Przebudowa systemu melioracyjnego łąk

Przedmiot:

Nadzór nad wykonaniem zadania: Przebudowa systemu melioracyjnego łąk

Data zamieszczenia: 2020-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Orneta
ul. 1 Maja 26
11-130 Orneta
powiat: lidzbarski
Tel.: +48 552421149, Faks: +48 552422902
orneta@olsztyn.lasy.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orneta
Wadium: 700,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Nadzór nad wykonaniem zadania: Przebudowa systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze II"

Numer referencyjny: SA.270.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze. Roboty budowlane wykonane będą w zgodnie z warunkami decyzji Nr Or/211/2019 z dnia 31.07.2019 r. wydaną przez Starostę Lidzbarskiego, znak sprawy BiA.6740.196.2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pełny zakres obowiązków określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm), zwanej dalej ,,ustawą Prawo budowlane" i w przepisach wykonawczych.

Wykonawca wykonuje powierzone mu zadanie zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym wydanymi pozwoleniami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ), zgodnie z SIWZ, ze złożoną ofertą oraz zgodnie z umową (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 28 600.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000
71631300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Orneta - Leśnictwo Taftowo, działka: 1/6, obręb ewidencyjny Augustyny, gmina Orneta, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze.

Wykonana przebudowa musi zagwarantować retencję wody na poziomie 23 078 m3/rok.

Elementami systemu melioracyjnego są: zbiorniki wodne (9 szt. o powierzchni nie przekraczającej 0,3 ha każdy), progi (8 szt.) i przetamowania (6 szt.) na istniejących rowach melioracyjnych, progi na wylocie istniejących rowów melioracyjnych z projektowanych zbiorników wodnych (4 szt.), nowe rowy (łąpacze) przechwytujące i kierujące wody do projektowanych zbiorników (4 szt.).

Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi 23,03 ha.

Roboty budowlane wykonane będą w zgodnie z warunkami decyzji Nr Or/211/2019 z dnia 31.07.2019 r. wydaną przez Starostę Lidzbarskiego, znak sprawy BiA.6740.196.2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pełny zakres obowiązków określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Prawo budowlane" i w przepisach wykonawczych.

Wykonawca wykonuje powierzone mu zadanie zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym wydanymi pozwoleniami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ), zgodnie z SIWZ, ze złożoną ofertą oraz zgodnie z umową (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami oraz zgodnie z ,,Podręcznikiem wdrażania projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej" (załącznik nr 8 do SIWZ).

Uwaga: W przypadku aktualizacji podręcznika, o którym mowa wyżej, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o dokonanych zmianach, a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia i przestrzegania zapisów nowej wersji podręcznika.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie inspektora nadzoru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 PZP.

CPV: 71520000

Dokument nr: 011447-2020, SA.270.2.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego

Ul. 1 Maja 26

11-130 Orneta

(pokój nr 17 - sala narad)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_orneta/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/02/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Orneta - Leśnictwo Taftowo, działka: 1/6, obręb ewidencyjny Augustyny, gmina Orneta, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/04/2020

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Orneta
Krajowy numer identyfikacyjny: 5820004620
ul. 1 Maja 26
Orneta
Kod NUTS: PL621
11-130
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kopka
E-mail: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl
Tel.: +48 552421149
Faks: +48 552422902

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.