Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
160z dziś
3174z ostatnich 7 dni
16084z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana rozdzielni 0,4 kV

Przedmiot:

Wymiana rozdzielni 0,4 kV

Data zamieszczenia: 2020-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A. Departament Zakupów
ul. Ciepłownicza 1
31-587 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 126209328
Marta.Putyra@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: Nie jest wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana rozdzielni 0,4 kV OCS s. A, B w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI/00007/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71314100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rozdzielni 0,4 kV OCS s. A, B w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana rozdzielni 0,4 kV OCS s. A, B w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane odpowiednio w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z jego udziałem w postępowaniu w tym m.in. zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 31.3.2021 r. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminu realizacji poszczególnych robót, w tym podział prac na etapy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

CPV: 71314100

Dokument nr: 012601-2020, POST/PEC/PEC/ZCI/00007/2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w PGE Energia Ciepła S.A., Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, poprzez odszyfrowanie ofert, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, informację z otwarcia ofert dotyczącą:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
Kod NUTS: PL911
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Putyra
E-mail: Marta.Putyra@gkpge.pl
Tel.: +48 126209328

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.