Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż stolarki okiennej w lokalu

Przedmiot:

Montaż stolarki okiennej w lokalu

Data zamieszczenia: 2020-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie
ul. 3 Maja 48
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 833 42 53 wew. 19
artur.majcher@mzbmbielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
działający w imieniu Gminy Bielawa
zaprasza
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę / usługę / robotę budowlaną
,,Montaż stolarki okiennej w lokalu przy ul. 3 Maja 50/2 w Bielawie.
(nazwa zamówienia)
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż starej stolarki okiennej (6szt.)
- montaż nowej stolarki okiennej PCV (6szt) + nawiewniki okienne (6szt.) o przepływie powietrza
6-30 m3/h, tłumienie akustyczne 3 ldB.
1. Nowo zamontowana stolarka winna być wykonana w oparciu o konstrukcję PCV min.
pięciokomorową, jednoramową o parametrach normowych tj.:
- o współczynniku przenikania ciepła Uw < Umax =1,1 W/m2K,
- szkloną szybami zespolonymi o współczynniku szyb 0,9 [W/m2K],
2. Okna należy wyposażyć w dwukomorowe zestawy szyb 4/16/4 (zestawy trzyszybowe), z
termoramkami. Ponadto z uwagi na lokalizację, okna należy wykonać w klasie odporności na
włamanie - RC2. Szklenie należy wykonać od wewnątrz szybą bezpieczną w klasie minimum
2(B)2, natomiast od zewnątrz szybą w klasie odporności na włamanie P4A, kolor okien - biały.
3. Okna należy wykonać z zachowaniem istniejącego podziału oraz wymiarów otworów okiennych,
parapety wewnętrzne - PCV, zewnętrzne - blacha stalowa ocynkowana. Wszystkie ościeża okienne
należy zabezpieczyć kątownikami metalowymi.
(Zgodnie z projektem budowlanym dostępnym w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp.
z o.o. pok. nr 8)
Do w/w oferty należy dołączyć własną specyfikację cenową wraz ze szkicem stolarki.

Dokument nr: DT.0001.23.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2020 r. o godz. 10;00 w siedzibie Zamawiającego w MZBM
Sp. z o.o w Bielawie,
ul. 3 Maja 48, pok. nr 8 (I piętro).

Składanie ofert:
4. Miejsce składania ofert:
1) pisemnie w MZBM Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie, Biuro Obsługi Klienta
(parter pok. nr 7)*,
2) e mailem na adres*
5. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2020 r. do godz. 9;00 w zaklejonej kopercie,
siedzibie Zamawiającego, tj. MZBM Sp. z o.o. w Bielawie, ul. 3 Maja 48, Biuro Obsługi Klienta
(parter pok. nr 7). Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję
przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2020r.

Wymagania:
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1 do niniej-
szego zapytania.
2) Oferta może być złożona:
a) pisemnie, w jednej zamkniętej kopercie*,
b) e mailem na adres *......................
UWAGA. Na kopercie* / w emailu* należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę
i adres wykonawcy oraz napis:
,,Oferta cenowa na : Montaż stolarki okiennej w lokalu
przy ni. 3 Maja 50/2 w Bielawie.
(nazwa zamówienia)
3) Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrowo i słownie, mają być
napisane w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu,
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z prowadzonym przedmiotem
zamówienia, na kwotę co najmniej 20 tyś. zł
b) podpisany projekt umowy (zlecenia) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
c) podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem termi-
nu składania ofert.
2. Zamawiający rezerwuje sobie jednak prawo zwrócenie się do Wykonawców o przedłużenie
terminu związania ofertą, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą o czas
oznaczony, jednak nie dłuższy niż 60 dni.
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Kryterium 1 - CENA, waga: 100 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona w sposób

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Tomasz Pastuszka - tel. 74 833 42 53 wew. 19, pokój nr 8, e-mail: tomasz.pastuszka@mzbmbielawa.pl
Pan Artur Majcher - tel. 74 833 42 53 wew. 19, pokój nr 8, e-mail: artur.majcher@mzbmbielawa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.