Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych i hydraulicznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych i hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2020-01-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra
powiat: górowski
0 65 544 36 00, fax: 065 543 26 58
strzeczkowska@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych"

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych oraz hydraulicznych wyspecyfikowanych w odpowiednich załącznikach do formularzy ofertowych.

Postępowanie dotyczy części:

1) Część 1 - materiały budowlane,

2) Część 2 - materiały hydrauliczne.

Dokument nr: GN.271.3.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego, pokój 104.

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
(Góra, ul. Adama Mickiewicza 1) w pok. nr 101 w terminie do 24.01.2020 r.
do godz. 12.00

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Górze

Oferta w postępowaniu na ,, Dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych,,

Część 1 lub część 2 lub / opisać odpowiednio adekwatnie do części, której dotyczy oferta/

ul. Adama Mickiewicza 1 56-200 Góra

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:

Dla części I

Dla części II

14 dni od otrzymania zlecenia od zamawiającego.

Wymagania:
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w zaproszeniu do składania oferty) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie oferty.
4. Termin związania ofertą : 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 % /minimalizacja/

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1a) wraz z wypełnioną specyfikacją materiałów budowlanych.

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1b) wraz z wypełnioną specyfikacją materiałów hydraulicznych.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie
nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

8. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Potwierdzeniem spełniania przez Wykonawcę opisanych powyżej warunków jest stosowne oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) nie złożono żadnej ważnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

5) żadna oferta nie spełnia oczekiwań Zamawiającego.

10. Wszelkie modyfikacje i/lub uzupełnienia ogłoszenia oraz zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które automatyczne stanowią integralną część ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu na ich adres e-mail lub fax. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej lub faxu (wskazane w pkt.1). Informacja dotycząca wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowania pocztą elektroniczną.

ZALECA SIĘ WYKONAWCOM BY NIE WPROWADZALI ISTOTNYCH ZMIAN DO OPISU ASORTYMENTU PRZYPISANEGO DO KAŻDEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA. DOPUSZCZA SIĘ NEGOCJACJĘ Z WYKONAWCAMI PO ZŁOŻENIU OFERT W ZAKRESIE ZAOFEROWANYCH CEN JEDNOSTKOWYCH A TAKŻE SZCZEGÓŁOWYCH CECH ASORTYMENTU

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY INFORMACYJNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU OGÓLNODOSTĘPNYM ORAZ OPUBLIKOWANO NA STRONIE WWW.GORA.COM.PL

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:

1. Jolanta Strzeczkowska - zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych, tel. 65 5 44 36 51, e-mail. strzeczkowska@gora.com.pl;

2. Tadeusz Wawro - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzoru zamawianymi materiałami budowlanymi w lokalach należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Góra, tel.: 065 544 36 59.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.