Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

Przedmiot:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

Data zamieszczenia: 2020-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej
76-100 Sławno
powiat: sławieński
tel. 0-59 8106422, faks 0-59 8104912
rozwoj@powiatslawno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sławno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2020 roku
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w roku 2020, obejmujące swym zakresem kompleksowy remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w technologiach: 1) masą mineralno - bitumiczną na gorąco z recyklera; 2) grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu ,,patcher". Kompleksowy remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego: Lp. Numer drogi Przebieg drogi 1 3539 Z Wiekowo-Grabowo 3 3700 Z Kopań-Cisowo-dr.woj.nr 205 4 3701 Z Zakrzewo-Górne-Zielnowo-Krupy 5 3703 Z Sulimice-Kowalewice 6 3708 Z Rusko-Domasławice 7 3709 Z Domasławice-Zagórzyn 8 3711 Z Jeżyczki - Przystawy 9 3713 Z dr. woj. nr 203-Dobiesław-Wiekowice 10 3714 Z Wiekowice-Przystawy 11 3724 Z Palczewice-Drozdowo 12 3725 Z Wicie-Barzowice 13 3726 Z Drozdowo-Barzowice-Rusinowo-Zaleskie 14 3723 Z ul. Bogusława X w Darłowie 15 3727 Z ul. Chopina w Darłowie 16 3735 Z ul. Kanałowa w Darłowie 17 3744 Z ul. Królowej Jadwigi w Darłowie 18 3756 Z ul. Szymanowskiego w Darłowie 19 3757 Z ul. Tkacka w Darłowie 20 3759 Z ul. Wyspiańskiego w Darłowie 21 3760 Z ul. Zwycięstwa w Darłowie 22 3761 Z ul. Żeromskiego w Darłowie 23 3549 Z Kusice-Ratajki 24 3550 Z Borkowo-Laski 25 3551 Z Sierakówko-Lejkowo-Ostrowiec 26 3553 Z Sowno-Laski-Krąg 27 3716 Z Niemica-Kusice-Bartolino 28 3718 Z Malechowo-Żegocino 29 3720 Z Karwice-Smardzewo-Ostrowiec 30 3721 Z Bobrowice-Smardzewo-Lejkowo 31 3722 Z Żegocino-Ostrowiec 32 3732 Z Naćmierz-Grzybno 33 3738 Z Staniewice - Wrześnica 34 3739 Z Radosław-Sławsko 35 3740 Z Tokary-dr.pow.nr 0541 Z 36 3741 Z Postomino-Sławno 37 3745 Z Janiewice - Żukowo 38 3555 Z Tychowo-Słonowiczki 39 - ul. Władysława Jagiełły w Sławnie 40 - ul. Chopina 41 - ul. Gdańska 42 3729 Z Łącko-dr.pow. 0526 Z 43 3730 Z Naćmierz-Bylica 44 3734 Z Górsko-Postomino Szacunkowa ilość mieszanki asfaltowej (emulsyjno - grysowej) przewidziana do wbudowania wynosi maksymalnie 800 Mg. Szacunkowa ilość mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco na przewidziana do wbudowania wynosi maksymalnie 2.700 Mg. 3) Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na każde z zadań. 4) W ciągu okresu trwania umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej szacunkowej ilości mieszanki emulsyjno - grysowej oraz mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco. 5) Rozpoczęcie robót winno nastąpić po podpisaniu umowy z chwilą ustania warunków zimowych na wezwanie telefoniczne lub pisemne przedstawiciela Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu. 6) Kolejność oraz zakres wykonania remontów cząstkowych na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych określa każdorazowo pracownik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu w formie pisemnej bądź telefonicznej. 7) Wyznaczone do remontu odcinki dróg mogą być korygowane przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu i mogą ulegać zmianie. 8) Przed rozpoczęciem remontu cząstkowego na poszczególnych odcinkach dróg, Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej. Zamawiający przedstawia Wykonawcy szacunkową ilość wbudowanej mieszanki emulsyjno - grysowej oraz mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco. 9) Odbiory wykonanych prac będą odbywały się każdorazowo po zakończonym remoncie cząstkowym na wskazanym wcześniej przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu odcinku drogi. 10) Roboty remontowe winny być wykonywane sukcesywnie w systemie ciągłym. Termin wykonania remontów na poszczególnych odcinkach wskazuje Zamawiający. 11) Za zwłokę w zakończeniu remontów wskazanych przez Zamawiającego do realizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za dany remont cząstkowy nie wykonany w terminie. 12) Za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w rozpoczęciu remontów wskazanych przez Zamawiającego do realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za dany remont cząstkowy nie wykonany w terminie. 13) Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni ). 14) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 15) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 16) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17) Wszystkie opisane w SIWZ elementy przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania "równoważne" opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą gorsze od założonych. Wykonawca, powołując się na rozwiązania "równoważne" opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 18) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 20) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 21) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych udzielanych w ramach zamówienia podstawowego. 22) Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (wymóg ten nie dotyczy czynności osobiście wykonywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą). 2) Wykonawca lub Podwykonawca będzie dysponował osobami do wykonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany/e poniżej dowód/y w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45000000-0,45100000-8

Dokument nr: 502824-N-2020, DI.272.3.2020.I

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.powiatslawno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Sławnie - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 08:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ
Informacje dodatkowe Zgodnie z zapisami SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ
Informacje dodatkowe Zgodnie z zapisami SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zgodnie z zapisami SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z zapisami SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z zapisami SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zgodnie z zapisami SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z zapisami SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z zapisami SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 5,00
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 35,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.