Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie, dostawa i montaż kojców dla psów

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż kojców dla psów

Data zamieszczenia: 2020-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 751 35 25, tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
umkalisz@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
(ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt 8)
Miasto Kalisz (Zamawiający), Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza do złożenia oferty
cenowej na realizację zadania: ,,Wykonanie, dostawa oraz montaż kojców dla psów
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż kojców dla psów w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, polegający na dostarczeniu do schroniska i złożeniu
kojców modułowych, zadaszonych, o podłodze drewnianej w ilości i o parametrach
wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: BSBZ.271.10.0007.2020

Składanie ofert:
Pisemną ofertę w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i oznaczonej: Oferta na zadanie ,,Wykonanie, dostawę oraz montaż kojców dla psów
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu" należy dostarczyć za pośrednictwem
poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800
Kalisz, pokój nr 25 - sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza, do dnia 22 stycznia 2020 r.
do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji: 15 marca 2020 r.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędne doświadczenie do wykonywania czynności określonych w Zakresie
obowiązków w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym w tym osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Ocena ofert.
a) Zamawiający oceni oferty stosując kryterium najniższej ceny brutto za całość przedmiotu
zamówienia.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
bez podania przyczyny w szczególności w przypadku, gdyby złożone oferty przekraczały
możliwości finansowe Zamawiającego.
c) Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji oraz ustalania indywidualnych warunków
realizacji zamówienia.
d) Zaproponowana przez Wykonawcę w ,,Formularzu cenowym" cena brutto powinna
zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie
obciąża Wykonawcę.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. Informacje inne.
a) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu cywilnego. Do zapytania
ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp)
b) Zamawiający w razie wątpliwości odnoszących się do złożonej oferty ma prawo wezwać
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Brak odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego może prowadzić do odrzucenia oferty i przyjęcia oferty kolejnej,
c) Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę z zamawiającym w terminie 14 dni od dnia
wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego,

Uwagi:
VIII. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia.
7.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz.
7.2 Inspektorem danych osobowych jest Marcin Pługowski, e-mail ido@um.kalisz.pl
7.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych-"RODO") w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenia zamówienia.
7.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja w oparciu o:
a) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
b) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Sądów
powszechnych, prokuratury, policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
organów kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem
publicznym, właściwego wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Miasta
Kalisza.
7.5 Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie
przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią
archiwalną , a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim
Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem
dofinansowania ze środków UE.
7.6 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w art. 4
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, do
niniejszego zapytania stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego).
7.7 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
7.8 Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do stosowania Pani/Pana danych osobowych, (skorzystanie
z prawa do stosowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z Zapytaniem ofertowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo do zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa a art. 18 ust.2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. B d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 1 lit. C RODO.
Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Jacek Kołata oraz
Marcin Kozłowski - tel. 62 751 35 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.