Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace ziemne, fundamentowanie i prace konstrukcyjne przy budowie

Przedmiot:

Prace ziemne, fundamentowanie i prace konstrukcyjne przy budowie

Data zamieszczenia: 2020-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
+48 695 551 206
zamowienia.demonstrator@pgosa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227424
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace ziemne, fundamentowanie i prace konstrukcyjne przy budowie nowej stacji regeneracji mas formierskich alkaliczno-fenolowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych, fundamentowania i prac konstrukcyjnych na terenie PGO SA spółki przejętej PIOMA-ODLEWNIA w Piotrkowie Tryb.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych, fundamentowania i prac konstrukcyjnych o zakresie opisanym w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" wymogów i parametrów technologicznych oraz wytycznych zawartych w ,,Informacjach odnośnie oferty".
Przedmiot zamówienia
Oferta obejmuje demontaż istniejącego pomostu, wyburzenie posadzek, zabezpieczenie tracone wykopów, fundamenty pod oferowane urządzenia, uzupełnienie posadzek w rejonie fundamentów, płyty podformowe, utwardzenie terenu pod zabudowę agregatu wody lodowej oraz wykonanie jednej bramy i drzwi w elewacji zachodniej na podstawie projektu inwestora i szczegółowego harmonogramu realizacji robót.
Wykaz prac budowlano-konstrukcyjnych:
1. Prace rozbiórkowe - demontaż istniejącego pomostu na modele
2. Prace budowlane - wyburzenie posadzek w rejonie przedsięwzięcia wg dokumentacji zakupowej - 115m2.
3. Prace budowlane - prace ziemne wg dokumentacji zakupowej
3.1. Pod fundament F1 - wieża regeneracji - 50m3,
3.1.1. Zabezpieczenie wykopu i stóp fundamentowych hali wg dokumentacji,
3.2. Pod fundament F2 i F3 - zbiornik masy wybitej I keson - 200m3,
3.2.1. Zabezpieczenie wykopu wg dokumentacji i drenaż,
3.3. Pod fundament F4 - krata wstrząsowa i keson - 450m3,
3.3.1. Zabezpieczenie wykopu oraz stóp fundamentowych hali wg dokumentacji wraz z drenażem,
3.3.2. Pod fundament F5 - 4 szt. stóp fundamentowych pod zbiornik świeżego piasku,
3.3.3. Zabezpieczenie wykopów wg dokumentacji zakupowej - 556m2
4. Prace budowlane - fundamentowanie.
4.1. Fundament F1 - betonC25/30 (B30) - 17,5m3, zbrojenie Stal A-III (34GS) - 1,5t
4.2. Fundament F2 - Beton C25/30 (B30) - 67m3, zbrojenie Stal A-IIIN (B500SP) - 5,4t
4.3. Fundament F3 - Beton C25/30 (B30) - 12,2m3, zbrojenie Stal A-IIIN (B500SP) - 1t
4.4. Fundament F4 - Beton C25/30 (B30) - 77,8m3, zbrojenie Stal A-IIIN (B500SP) - 6,3t
4.5. Fundament F5 - Beton C25/30 (B30) - 3,8m3. Zbrojenie Stal A-III (34GS) - 0,32t,
5. Prace budowlane - uzupełnienie posadzek w rejonie nowych fundamentów - 43m2.
6. Prace budowlane - 4 płyty podformowe o pow. 216m2 każda.
7. Zespół sterowni stacji regeneracji - 6 kontenerów biurowych
8. Utwardzenie terenu pod zabudowę agregatu wody lodowej - Beton C25/30 (B30) - 0,5m3.
9. Wykonanie jednej bramy i drzwi w elewacji zachodniej.
9.1. 1 szt. bramy roletowej sterowanej radiowo h=425cm, s= 400cm,
9.2. Drzwi stalowe dwuskrzydłowe h=290cm, s=250cm,
10. Nadzór i dokumentacja
10.1. Wykonawca zapewnia nadzór kierownika budowy nad realizacją prac budowlanych
10.2. Kierownik budowy zobowiązuje się do uzupełniania dziennika budowy oraz wprowadzania ewentualnych zmian dokumentacji w trakcie realizacji
11. Infrastruktura.
11.1. Demontaż istniejącego pomostu.
11.2. Wykonanie podjazdu do ewakuacji nadmiaru regeneratu
Wykaz najważniejszych kryteriów odbioru:
1. Zgodność wymiarowa wg dokumentacji budowlanej
2. Szczelność fundamentów na podciekanie.
3. Uzupełniony Dziennik Budowy
4. Gwarancja.
a) Gwarancja Techniczna na cały zakres - 36 miesięcy,
5. Warunki dostawy:
a) Przygotowanie wg Protokołu Przekazania Placu Budowy
b) Dostawy materiałów: DAP Incoterms 2010.
c) Rozładunek
d) Zabudowa
Uprzątnięcie gruzu i odpadów z Placu Budowy

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 1227424, 01/2020

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 17-02-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty, przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, należy złożyć:
- w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta dot. Projektu nr POIR.01.01.02-00-0148/16",
lub
- elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: zamowienia.demonstrator@pgosa.pl .
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane - termin wpływu oferty to odpowiednio: dzień wpływu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) lub dzień i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Piotrków Trybunalski Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji wyrażony w tygodniach kalendarzowych rozumiany, jako od podpisania umowy do terminu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, nie później jednak niż do 13.05.2020.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca posiada minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia i zrealizował min. 3 zamówień w przemyśle odlewniczym i hutniczym na wartość minimum 0,5 mln. zł. każde w zakresie wykonania dostosowań i ulepszeń w ciągu ostatnich 10 lat.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i dostarczenie min. 3 referencji lub protokołów odbioru usług, poświadczających należyte wykonanie zamówień.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych oraz o nie prowadzeniu wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego czy upadłościowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Przedłużenie terminu realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Komplet wypełnionych formularzy stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego wymienionych w rubryce Załączniki oraz aktualny wypis z KRS, a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców właściwego dla kraju siedziby Wykonawcy (o ile taki rejestr istnieje).
PGO S.A. PIOMA ODLEWNIA oddział w Piotrkowie Trybunalskim (Zamawiający) zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Nie uzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Lp. Kryterium Waga kryterium w % Metoda oceny kryterium Maksymalna ilość punktów do zdobycia
1. Cena 70% (Cmin / Cn) x 100 x 70%
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych (w PLN)
Cn - cena netto ocenianej oferty (w PLN)
Uwaga: 1 % = 1 pkt
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie. 70 punktów
2 Przedłużenie gwarancji ponad wymagane 24 miesiące 15% (Gn / Gmax) x 100 x 15%
gdzie:
Gmax - najdłuższy okres trwania gwarancji spośród ofert nie odrzuconych
Gn - okres trwania gwarancji ocenianej oferty
Uwaga: 1 % = 1 pkt
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie okresu gwarancji umieszczonego w ofercie. 15 punktów
3 Termin realizacji 15% (Tmin / Tn) x 100 x 15%
gdzie:
Tmin - najkrótszy termin realizacji spośród ofert nie odrzuconych
Tn - termin realizacji ocenianej oferty
Uwaga: 1 % = 1 pkt
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie terminu realizacji umieszczonego w ofercie. 15 punktów
Maksymalna suma punktów 100 punktów
Ocena ofert, które nie zostały odrzucone, w ramach poszczególnych kryteriów zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w kolumnie Metoda oceny kryterium oraz zasadami przedstawionymi poniżej.
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska ich najwyższą ilość.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający preferował będzie oferty Wykonawców, którzy podejmują działania w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko. Zamawiający, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, skontaktuje się z tymi Wykonawcami i poprosi o przedstawienie pisemnej informacji (w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia) o potwierdzonych metodach, formach i sposobach podejmowanych działań w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko w czasie realizacji przedmiotu zamówienia takich jak:
o posiadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskiem,
o wykorzystanie metodyki opartej o stosowanie energooszczędnych urządzeń czy materiałów z recyklingu,
o redukowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
o ograniczanie wykorzystania surowców użytych w realizacji przedmiotu zamówienia,
o ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
o wykorzystywanie zasobów naturalnych w zrównoważony sposób,
o udokumentowanie (poprzez dokumenty przekazania odpadu) właściwego i zgodnego z wymogami zagospodarowania wszystkich powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpadów.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PGO S.A.
Adres
Tysiąclecia 101
40-875 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
+48 667 900 464
NIP
7712374309
Tytuł projektu
Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji
Numer projektu
POIR.01.01.02-00-0148/16-02

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jerzy Sławiński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 695 551 206

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.