Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2020-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
71 7265700, 502 735 268., 502 735 517
zamowienia.publiczne@czernica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
2.1 Remoncie lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2/12 w Czernicy. Zakres remontu
obejmuje :
1. Demontaż i utylizacja wyposażenia lokalu: meble, karnisze, lampy, urządzenia sanitarne,
2. Demontaż istniejących, wstawienie nowych drzwi wejściowych do lokalu,
3. Demontaż istniejących drzwi do łazienki wraz z ościeżnicą, powiększenie otworu drzwiowego
60/200 cm do 80/200 cm, wstawienie nowych drzwi,
4. Demontaż ościeżnicy w przejściu do kuchni, powiększenie otworu drzwiowego 60/200 cm do
80/200 cm, wstawienie nowych drzwi do kuchni,
5. Remont domofonu,
6. Wymiana umywalki,
7. Wymiana miski ustępowej z korektą podejścia,
8. Demontaż wanny, montaż brodzika,
9. Przygotowanie podejścia pod pralkę,
10. Remont instalacji elektrycznej z montażem nowego osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki),
11. Dostawa i montaż tablicy rozdzielczej - skrzynki bezpiecznikowej,
12. Dostawa i montaż oświetlenia,
13. Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych,
14. Malowanie z przygotowaniem powierzchni (gładzie) sufitów 26,2 m2,
15. Malowanie z przygotowaniem powierzchni (gładzie) ścian 55,0 m2,
16. Wymiana podłogi w pokoju - panele - 16,5 m2,
17. Wymiana podłogi -kuchnia, łazienka, przedpokój -płytki ceramiczne 9,7 m2,
18. Okładzina ścienna w łazience -płytki ceramiczne 14,3 m2,
19. Okładzina ścienna w kuchni -płytki ceramiczne 2,8 m2,
20. Wykończenie szpaletów okiennych,
21. Dostawa i montaż zlewozmywaka na szafce kuchennej wraz z baterią - 1 szt.
22. Dostawa i montaż na szafce kuchennej płyty indukcyjnej z regulacją
mocy i możliwością podłączenia jednofazowego 1 szt.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) zorganizowanie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej remontu,
4) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
2.3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
2) nadzoru nad bhp,
3) ustalania i utrzymywania porządku,
4) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
5) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
2.4. Wizja lokalna
Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji w terenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i powzięcia we własnym zakresie wszelkich informacji niezbędnych do właściwego sporządzenia oferty.
Informacje powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty!

Dokument nr: MTP.271.1.10.2020.MK/EP

Otwarcie ofert: 8.4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
8.2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Czernica (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, Kancelaria ogólna, pokój nr 1).
8.3. Termin składania ofert: do 24.01.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2020 r.

Wymagania:
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizacje podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców.
2.5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli: 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1. Dysponowanie potencjałem kadrowym: kierownik budowy.
4.2. Doświadczenie: w ciągu 5 lat min. 2 udokumentowane, właściwie zrealizowane roboty w zakresie remontu obiektów dla podmiotów publicznych.
5. Warunki płatności
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.
6. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp- Kryterium Waga
1 Cena ofertowa brutto 100%
Razem 100%
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
8. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składa się: Formularz ofertowy,
10. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty
10.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
W zakresie procedury zamówienia publicznego: Marek Krawców, tel. 502 735 268.
W zakresie merytorycznym: Ewa Poliszuk, Tel.502 735 517 e-mail: e.poliszuk@czernica.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.