Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
4740z ostatnich 7 dni
17728z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowy nadzór inwestorski

Przedmiot:

Kompleksowy nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2020-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: APRS Sp. z o.o
Ul. Poznańska 1, Nielbark
13-306 Kurzętnik
powiat: nowomiejski
+48668652766
office@aprs.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227475
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kurzętnik
Wadium: 2 500,00 złotych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowy nadzór inwestorski
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach zadania Dostosowanie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nielbark 95U (327/1 i 328/1) na rzecz rozwoju gospodarczego
Zakres inwestycji obejmie w szczególności:
1. Wykonanie instalacji wodociągowej w działce 328/1 o dł. 86,82 m.;
2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w działce 328/1 o dł. 86,82 m.;
3. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w działce 328/1 o dł. 86,82 m.;
4. Budowa drogi wewnętrznej na działce 328/1; parametry drogi: dł. 86,82 m., szer. 5,0 m.
Szczegółowy zakres obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim został opisany w Załączniku 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Cel zamówienia
Dostosowanie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nielbark 95U (327/1 i 328/1) na rzecz rozwoju gospodarczego.
Przedmiot zamówienia
Kompleksowy nadzór inwestorski.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1227475

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nadzór inwestorski - oferta", powinna zostać dostarczona do dnia 27.01.2020 r. do godziny 16:00.
a) Listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
b) Przesyłką kurierską lub
c) Osobiście na adres:
APRS Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 1, Nielbark
13-306 Kurzętnik
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
3. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego przez 30 dni.
4. Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) Dane Oferenta,
b) Łączną cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie II i Załączniku 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
c) Dodatkową ilość dni pobytu na budowie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie jednego tygodnia,
d) Dodatkową ilość godzin pobytu na budowie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie jednego dnia,
e) Termin płatności faktury,
f) Termin ważności oferty,
g) Podpisane załączniki będące integralną częścią Formularza Ofertowego.
Oferta może zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nowomiejski Miejscowość: Nielbark
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie podpisana do dnia 31.01.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzone wykazem robót z ostatnich 5 lat działalności, na kwotę łączną nie mniejszą niż 10 000 000,00 złotych.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.
- jedną osobę na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- jedną osobę na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 poz. 2272 z późn. zm.)
Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
Posiadają polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 euro.
Dodatkowe warunki
Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium w wysokości:
2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
07 1050 1520 1000 0090 3108 5500
z dopiskiem ,,Wadium - postępowanie ofertowe 1.3.4 Nadzór inwestorski".
3. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania ofertowego.
4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza.
5. Zamawiający zaliczy wadium Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XI niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Oferenta.
Warunki zmiany umowy
1. Wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
- wystąpienia siły wyższej.
2. Zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
3. Siła wyższa (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.
4. Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
5. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o braku powiązań
2. Wykaz zrealizowanych prac z ostatnich 5 lat działalności
3. Polisa ubezpieczeniowa

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty:
1. Oferowana cena
wartość procentowa: 35%
maksymalna ilość punktów do zdobycia: 35
2. Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie
wartość procentowa: 20%
maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20
3. Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie
wartość procentowa: 20%
maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20
4. Termin płatności faktury
wartość procentowa: 25%
maksymalna ilość punktów do zdobycia: 25
1. Zasady oceny kryterium ,,Oferowana cena" (PC) - 35%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
PC=(najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu)/(cena badanej oferty) ×35
gdzie: PC - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma w kryterium oferowana cena
2. Zasady oceny kryterium ,,Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie" (PD) - 20%
Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie (PD) - ocenie zostanie poddana zadeklarowana przez Oferenta w Formularzu oferty liczba dni na budowie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie jednego tygodnia (w dni robocze). Minimalna ilość dni pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie to 3 dni w tygodniu. Minimalna ilość dni brana do punktacji to dodatkowy 1 dzień w tygodniu powyżej minimalnych 3 dni wymaganych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba dni brana pod uwagę do punktacji to dodatkowe 2 dni w tygodniu powyżej minimalnych 3 dni wymaganych przez Zamawiającego. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
1 dzień dodatkowy 10 punktów
2 dni dodatkowe 20 punktów
3. Zasady oceny kryterium ,,Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie" (PG) - 20%
Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie (PG) - ocenie zostanie poddany zaoferowany czas pobytu inspektora na budowie. Minimalny czas pobytu inspektora na budowie to 1 godzina dziennie. Maksymalna liczba godzin brana pod uwagę do punktacji to dodatkowe 2 godziny dziennie. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
1 godzina dodatkowa 10 punktów
2 godziny dodatkowe 20 punktów
4. Zasady oceny kryterium ,,Termin płatności faktury" (PT) - 25%
Termin płatności (PT) - ocenie zostanie poddany zadeklarowany przez Oferenta termin płatności faktury za wykonanie usługi. Najwyżej oceniany termin płatności - 50 dni. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
PT=(termin płatności faktury w danej ofercie)/(najdłuższy termin płatności z ofert niepodlegających odrzuceniu) ×25
gdzie: PT - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma w kryterium termin płatności faktury
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Oferenta będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
PO = PC + PD + PG + PT
gdzie:
PO - suma całkowita punktów przyznanych danej ofercie
PC - punkty przyznane w kryterium ,,Oferowana cena"
PD - punkty przyznane w kryterium ,,Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie"
PG - punkty przyznawane w kryterium ,,Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie"
PT - punkty przyznane w kryterium ,,Termin płatności faktury"
Zamawiający wybierze Ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
Wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
APRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
13-306 Nielbark
warmińsko-mazurskie , nowomiejski
Numer telefonu
48618206177
NIP
9721263378
Tytuł projektu
Dostosowanie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nielbark 95U (327/1 i 328/1) na rzecz rozwoju gospodarczego
Numer projektu
RPWM.01.03.04-28-0042/19-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Woszczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48668652766

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.