Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
636z dziś
4572z ostatnich 7 dni
17561z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac ziemnych przy zbiorniku wodnym

Przedmiot:

Wykonanie prac ziemnych przy zbiorniku wodnym

Data zamieszczenia: 2020-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów
powiat: sandomierski
tel. (15) 836 51 62 fax(15) 836 55 51
inwestycje@obrazow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Obrazów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące prac ziemnych przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 100,101/1 w miejscowości Zdanów
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 100, 101/lw miejscowości Zdanów
III Opis przedmiotu: Stan istniejący:
Zbiornik wodny położony jest na działce o nr ewid. 100 oraz o nr ewid 101/1 w miejscowości Zdanów. Obecnie zbiornik jest ogrodzony Zakres prac obejmuje:
- wypompowanie zgromadzonej wody ze zbiornika,
- odmulenie zbiornika o powierzchni 700 m2 na głębokość 1,00 m,
- wyprofilowanie skarp zbiornika,
- wywóz mas ziemnych na odległość do 150 mb, (urobek należy najpierw złożyć na ok. 1 miesiąc na działce 101/2 przylegającej do zbiornika w celu częściowego wysuszenia urobku. Po upływie miesiąca, urobek należy przetransportować na działkę o nr ewid. 99 położoną w msc. Zdanów
1 rozplantować),
- rozplantowanie urobku na działce o nr ewid. 99 położonej w msc. Zdanów
- rozbiórka ogrodzenie w stopniu umożliwiającym wykonanie prac,
- ponowne zamontowanie ogrodzenia (zabetonowanie słupków, zakup dodatkowej siatki, naciągów, montaż siatki)
- odmulenie rowu na długości ok 10 mb,
- prace inne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie oględzin. Kod ze słownika CPV:
45247270-3 - budowa zbiorników
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

CPV: 45247270-3

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 20.01.2020 r., o godz. 11:35 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

Składanie ofert:
5) formularz ofertowy (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 22.01.2020 roku do godziny 11:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem: ,,Wykonanie prac ziemnych przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 100, 101/1 w miejscowości Zdanów". Nie otwierać do dnia 22.01.2020 do godziny 11:30".

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce realizacji prac:
- działka o nr ewid. 100 oraz o nr ewid. 101/1 położona w miejscowości Zdanów
4. Termin realizacji zamówienia: luty - marzec w terminie 60 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą

Wymagania:
5. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze lub w rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktur lub rachunku
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena-waga 100% Sposób oceny ofert:
C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.
7. Informacje dodatkowe:
1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,
7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert,
8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu,
9) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy
10) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:
a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie,
b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta,
12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej www.obrazow.4bip.pl
13) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EUR.

Uwagi:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów jest Pani Tomasz Przewłocki, kontakt: email: admin@obrazow.pl, tel. 15 836 51 62;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:
Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (15) 836 51 62, e-mail: inwestycje@obrazow.pl
pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.