Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw

Data zamieszczenia: 2020-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. +48 62 50 48 508
mtomaszewska@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu nr 1 dla zadania pn. ,,"Bajkowy plac zabaw" aktywnie i radośnie w Przedszkolu
nr 1 w Kaliszu" na działce nr 28/1, 28/2, 28/3 (obręb 045 Śródmieście II).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej terenu;
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień
i decyzji (w tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) ;
3) pozyskanie niezbędnych map;
4) wykonanie koncepcji zagospodarowania uwzględniającej rozmieszczenie nowych
urządzeń zabawowych z uwzględnieniem stref bezpiecznych oraz udział w 2
spotkaniach z wnioskodawcami, w związku z faktem, iż przedmiotowe zamówienie
realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego;
5) wykonanie projektów budowlano - wykonawczych w 6 egz. + wersja elektroniczna w
formacie pliku ,,.pdf", ,,.doc" i ,,.dwg", zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)
w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego propozycję;
6) wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji;
7) przygotowanie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy
lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
właściwemu organowi;
8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) w 2 egz.
+ wersja elektryczna w formacie pliku ,,.pdf", ,,.doc" i ,,.dwg", zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129);
9) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) wraz z zestawieniem robocizny,
materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych w 2 egz. + wersja
elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.ath", zgodnie z rozporządzeniem Ministra
1
Oznaczenie sprawy: WRM.271.10.11.2020
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
10) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem robocizny, materiałów
i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych (w 2 egz. + wersja elektroniczna
w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.ath") w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym
(Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);
11) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót
budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.
2.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy
placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 dla zadania pn. ,,"Bajkowy plac zabaw"
aktywnie i radośnie w Przedszkolu nr 1 w Kaliszu" na działce nr 28/1, 28/2, 28/3 (obręb
045 Śródmieście II) uwzględniającej m.in.:
a) częściowy demontaż istniejących urządzeń zabawowych;
b) wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia zabawowe:
? wielofunkcyjny zestaw zabawowy wykonany z metalu;
? huśtawka wagowa podwójna;
? karuzela;
? huśtawka bocianie gniazdo;
? bujaki sprężynowe: 3 sztuki;
? piaskownica zasuwana: 2 sztuki;
? altanę z ławeczkami i stołem;
c) tablica regulaminowa: regulamin korzystania z placu zabaw, zasady bezpieczeństwa
w formie graficznej i opisowej, dane kontaktowe do administratora placu zabaw i
służb bezpieczeństwa, logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
d) ławki: 2 sztuki, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie drewniane;
e) kosz na śmieci: 2 sztuki ;
f) przygotowanie nawierzchni bezpiecznych zgodnie z wymaganiami poszczególnych
urządzeń (nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami zabawowymi z piasku/
nawierzchni poliuretanowej.
UWAGA!
? Projektant winien przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki
realizacji inwestycji i eksploatacji.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: WRM.271.10.11.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12:15 w pokoju nr 307
mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a
w Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Składanie ofert:
Pisemną ofertę w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i oznaczonej: Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,"Bajkowy
plac zabaw" aktywnie i radośnie w Przedszkolu nr 1 w Kaliszu" należy dostarczyć za
pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział
Rozbudowy Miasta i Inwestycji, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III piętrze)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 12:00.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych
informacji.

Miejsce i termin realizacji:
6. Wymagany termin wykonania - 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
4. Projektant zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych
rozwiązań projektowych, stawek, narzutów przyjętych do kosztorysu inwestorskiego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji i podziału kosztorysu inwestorskiego przez okres 3
lat od daty odbioru dokumentacji technicznej
którą należy wykonać bez dodatkowego
wynagrodzenia.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą wykonanie
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dot.
budowy placu zabaw, która została wykonana w sposób należyty.
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się
doświadczeniem podmiotów trzecich.
W celu wykazania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ,,Wykaz
doświadczenie zawodowe", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
dokumentacji projektowych wskazanych w wykazie. Dokumentacje projektowe wymienione
w wykazie, a nie potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenianiu ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże ww. doświadczenia zawodowego jego oferta nie
będzie rozpatrywana.
8. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
13. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że terminem dostarczenia (złożenia) oferty Zamawiającemu
jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie
np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze
organizacyjnej Zamawiającego).
14. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.
15. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając
informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl -
zakładka ,,Ogłoszenia" / ,,Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000,00
euro" .
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
19. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień publicznych, która nie ma
zastosowania do niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Pzp).
20. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia
i terminów składania ofert.
21. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna zawierać
wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża
Wykonawcę.
22. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt. 9,
2) do których nie został dołączony wykaz doświadczenia zawodowego, o którym mowa
w pkt. 7,
3) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt. 10.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
24. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia.
24.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz.
24.2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Marcin Pługowski, e-mail: ido@um.kalisz.pl.
24.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - ,,RODO") w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia.
24.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja w oparciu o:
a) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
b) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego
w szczególności: Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub
współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, właściwego Wojewody,
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
4
Oznaczenie sprawy: WRM.271.10.11.2020
24.5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a
następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z
właściwą kategoria archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania
dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE..
24.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot
określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stosuje się, do niniejszego zapytania stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego).
24.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
24.8. Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO,
24.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Marzena Tomaszewska -
tel. +48 62 50 48 508, e-mail: mtomaszewska@um.kalisz.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.