Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Przebudowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
. 62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74, 062 598 52 81 lub 604 415 521.
zarzad@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
pn.: Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Dąbie ul. Kolska (st. 60928), gm. Dąbie, w zakresie zgodnym
z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dokument nr: TT/T I/136/2020

Składanie ofert:
Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym na stronie
internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ..DO POBRANIA", na adres:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 23.01.2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Wymagania:
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. zo.o.,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia
oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie
jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych
niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Dąbie ul. Kolska (st. 60928), gm. Dąbie"
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku nie zawarcia umowy z winy oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej
oferty.
WAŻNE:__________________________________________________________________________________________________________
Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.
Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem:
- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do lkV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Sławomira Mielcarka, tel. 062 598 52 81 lub 604 415
521.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.