Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 10
63-604 Baranów
powiat: kępiński
tel. 62 7826800, faks 62 782-68-05
sekretariat@pzd.kepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Baranów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych
Remonty cząstkowe masą asfaltową na gorąco Naprawa cząstkowa nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi * Remont nawierzchni masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera obejmuje: 1.Frezowanie istniejącej nawierzchni grub. śr. 5 cm 2. Oczyszczenie mechaniczne frezowanej nawierzchni 3. skropienie emulsją asfaltową frezowanej nawierzchni 4. Oblanie asfaltem krawędzi frezowanej nawierzchni 5. Mechaniczne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej , 5 cm Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów - wyboje śr. 5 cm gł. 1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej, 2. Remont ubytków emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera typu Patcher

Część nr: 1 Nazwa: Remonty cząstkowe masą asfaltową na gorąco
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa cząstkowa nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi * Remont nawierzchni masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera obejmuje: 1.Frezowanie istniejącej nawierzchni grub. śr. 5 cm 2. Oczyszczenie mechaniczne frezowanej nawierzchni 3. skropienie emulsją asfaltową frezowanej nawierzchni 4. Oblanie asfaltem krawędzi frezowanej nawierzchni 5. Mechaniczne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej , 5 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
jakość okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów - wyboje śr. 5 cm gł. 1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej, 2. Remont ubytków emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera typu Patcher
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
jakość okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233220-7,45233220-7

Dokument nr: 503752-N-2020, PZD.253.21.1.2020.BD

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bippzd.powiatkepno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta,kurier,osobiście
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem , Słupia p/Kępnem ul. Katowicka 8 63-604 Baranów Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-05, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wbudowali co najmniej 2 000 Mg masy mineralno-asfaltowej. Za prace porównywalne z przedmiotem zamówienia uznane będą prace polegające na remoncie cząstkowym lub budowie lub przebudowie drogi. b)Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: - jeśli dysponują sprzętem, środkami transportu i urządzeniami technicznymi w ilościach i o parametrach niezbędnych do realizacji zamówienia, oraz podadzą informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Przez niezbędny potencjał sprzętowy należy rozumieć dysponowanie przez Wykonawcę, co najmniej następującym sprzętem, środkami transportu i urządzeniami wymienionymi w poniższej tabeli: Lp. Wyszczególnienie Minimalna liczba jednostek 1. Frezarka do nawierzchni bitumicznych 1 szt. 2. Termos do przewożenia masy na gorąco 1 szt. 3. Skrapiarka do bitumu 1 szt. 4. Zagęszczarka do mas mineralno-asfaltowych -1 szt. 5. Piła do ciecia asfaltu - 1 szt. 6. Układarka do układania MMA typu zagęszczanego 1 szt. 7. Walec samojezdny stalowy-gładki 1 szt. 8. Walec samojezdny ogumiony 1 szt. 9. Szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące 1 szt. 10 Remonter typu patcher min 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowanych Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI S.A. 21 1020 2212 0000 5702 0372 7021. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
jakość okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.