Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali

Przedmiot:

Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
powiat: kluczborski
tel. 0-77 4185218, faks 0-77 4186520
zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kluczbork
Wadium: 4.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej modernizacji istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali celem uzyskania pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019r. poz.393), oraz poprawy jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z załączonym Projektem Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla części gminy Lasowice Wielkie, obejmujący następujące obręby ewidencyjne: Chudoba, Lasowice Wielkie, Szumirad, Wedrynia, Trzebiszyn. 2. W ramach częściowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków należy wykonać: - pomiar budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, założenie kartotek budynków i lokali zgodnie z § 26 i § 27 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, - pomiar zmienionych zasięgów konturów użytków gruntowych z grupy terenów zabudowanych wraz z dostosowaniem oznaczenia pozostałych użytków z obszaru objętego zabudową do standardu wynikającego z obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, - wykazać inne obiekty nie będące budynkami typu wiaty do 50 m2, obiekty drewniane oraz inne nietrwałe nie będące budynkami i ujawnić w bazie BDOT500 symbolem BUIB12_03 inna budowla ,, i.b." - wyznaczenie i pomiar punktów granicznych granic, które przecinają budynki w oparciu o dokumenty wymienione w § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w sposób opisany w § 30 i 79.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - w przypadku braku dokumentów o których mowa w § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić czynności ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w oparciu o §37-39 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dla granic które przecinają budynki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla części gminy Lasowice Wielkie, obejmujący następujące obręby ewidencyjne: Chudoba, Lasowice Wielkie, Szumirad, Wedrynia, Trzebiszyn. 4. Na wykonane prace Wykonawca udzieli minimum 36, a maksimum 60 miesięcy Gwarancji (pełne miesiące). Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Dokument gwarancyjny Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru prac. 5.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osobę kierownika robót geodezyjnych, wykonującego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia to jest wykonywanie prac związanych z Modernizacją istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami). Obowiązek określony powyżej nie jest skuteczny w przypadku, gdy czynności wymienione wyżej (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które ta czynności te będzie wykonywać osobiście na podstawie łączącego ją z Wykonawcą lub podwykonawcę stosunku cywilnoprawnego. 5.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy- zgodnie z zał. nr 2 do umowy. 5.2. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 5.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 71354300-7,72320000-4,71250000-5,71354300-7,71355000-1,72310000-1,72312000-5,72314000-9,72316000-3

Dokument nr: 503108-N-2020, FP.272.1.2020.AM

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa sie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 211 (Sekretariat).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał - co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujące prace związane z gruntami, budynkami i lokalami, które zostały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest przedstawić wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych polegających na posiadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i 2 (art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn.zm), doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający co najmniej 2 osoby spełniające powyższe warunki, w tym osobę kierownika prac geodezyjnych. (według wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do niniejszej SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o nie mniejszych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn.zm.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 (aktualny odpis), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. a. .Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; b. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w dziale VI B. SIWZ. tj. 1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączam dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz musi zawierać: co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda, które zostały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych polegających na posiadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i 2 (art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn.zm), doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający co najmniej 2 osoby spełniające powyższe warunki, w tym osobę kierownika prac geodezyjnych. (według wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do niniejszej SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne kwalifikacje. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ) 3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 Pzp. 3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700 z późn.zm), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy PZP zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy pzp (Zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
NAJNIŻSZA CENA OFERTOWA (C) 60,00
OKRES GWARANCJI (G) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.