Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg
ul. Kilińskiego 1
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
Tel.: +77 4048030, Faks: +77 4048044
brzeg@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2020 przetarg nr 2."

Numer referencyjny: S.270.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. -: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łowieckiej, gospodarki rolno-łąkowej, turystycznego zagospodarowania lasów i utrzymania miejsc postoju, ochrony przyrody oraz szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwiach Rogalice, Barucice oraz leśnictwo ds. szkółkarskich; Pakiet nr1.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77100000
60000000
98351110
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Rogalice, Barucice oraz leśnictwo ds. szkółkarskich.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Leśnictw Rogalice, Barucice oraz L-ctwa ds. szkółkarskich, w roku 2020.

Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

1. Prace wykonywane ręcznie przy zagospodarowaniu lasu: 9278,09 roboczogodzin (rh)

2. Prace wykonywane ciągnikiem przy zagospodarowaniu lasu: 15,00 ciągnikogodziny (ch)

3. Prace wykonywane ręcznie przy grodzeniu upraw: 1383,24 rh

4. Prace wykonywane ręcznie przy odnawianiu lasu i poprawkach: 546,47 rh

5. Prace przy ręcznym pozyskaniu drewna CWDPN: 16704,78 rh

6. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach rębnych: 1798,00 m3

7. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach przedrębnych: 1200,00 m3

8. Zrywka drewna: 10004,00 m3

9. Zrywka drewna maszyną typu forwarder w d-stanach rębnych: 1798,00 m3

10. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace ręczne z użyciem pilarki spalinowej: 60 H

11. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace wykonywane ciągnikiem: 50 H.

12. Prace szkółkarskie wykonywane ręcznie: 4060,10 rh

13. Akordowe prace szkółkarskie wykonywane ciągnikiem: 40,00 ch

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwiach Kuźnica Katowska, Stobrawa, Prędocin; Pakiet nr 2.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77100000
60000000
98351110
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Kuźnica Katowska, Stobrawa, Prędocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Leśnictw Kuźnica Katowska, Stobrawa, Prędocin w roku 2020.

Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

1. Prace wykonywane ręcznie przy zagospodarowaniu lasu: 13752,12 roboczogodzin (rh)

2. Prace wykonywane ciągnikiem przy zagospodarowaniu lasu: 33,00 ciągnikogodziny (ch)

3. Prace wykonywane ręcznie przy grodzeniu upraw: 2283,88 rh

4. Prace wykonywane ręcznie przy odnawianiu lasu i poprawkach: 1046,71 rh

5.Prace ręczne przy zbiorze szyszek: 1500,00 kg

6. Prace przy ręcznym pozyskaniu drewna CWDPN: 25733,93 rh

7. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach rębnych: 847,00 m3

8. Zrywka drewna: 14386,00 m3

9. Zrywka drewna maszyną typu forwarder w d-stanach rębnych: 847,00 m3

10. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace ręczne z użyciem pilarki spalinowej: 52,00 H

11. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace wykonywane ciągnikiem: 40,00 H.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwiach Roszkowice i Kurznie; Pakiet nr 3.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77100000
60000000
98351110
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Roszkowice i Kurznie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Leśnictw Roszkowice i Kurznie w roku 2020.

Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

1. Prace wykonywane ręcznie przy zagospodarowaniu lasu: 7940,20 roboczogodzin (rh)

2. Prace wykonywane ciągnikiem przy zagospodarowaniu lasu: 14,00 ciągnikogodziny (ch)

3. Prace wykonywane ręcznie przy grodzeniu upraw: 1697,20 rh

4. Prace wykonywane ręcznie przy odnawianiu lasu i poprawkach: 512,53 rh

5.Dyżury na wieży p.poż: 1522,00 rh

6. Prace przy ręcznym pozyskaniu drewna CWDPN: 10656,70 rh

7. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach rębnych: 1822,00 m3

8. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach przedrębnych: 826,00 m3

9. Zrywka drewna: 8483,00 m3

10. Zrywka drewna maszyną typu forwarder w d-stanach rębnych: 1822,00 m3

11. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace ręczne z użyciem pilarki spalinowej: 66,00 H

12. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace wykonywane ciągnikiem: 50,00 H.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu: gospodarka łowiecka, gospodarka rolno-łąkowa, turystyczne zagospodarowanie lasów; Pakiet nr 4.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000
60000000
98351110
77200000
77230000
77231000
77600000
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, w tym m.in. Ośrodek Hodowli Zwierzyny obwód łowiecki nr 49.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu gospodarki rolno-łąkowej, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2020.

Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

1. Prace wykonywane ręcznie przy zagospodarowaniu lasu: 105,00 roboczogodzin (rh)

2. Prace wykonywane ciągnikiem przy zagospodarowaniu lasu: 11,00 ciągnikogodziny (ch)

3. Wywóz śmieci z lasów: 970,00 rh

4. Wywóz śmieci z miejsc postoju, ścieżki edukacyjnej i wiat edukacyjnych: 1530,00 rh

5. Mineralizacja pasów p-poż ciągnikiem: 42,00 H

6. Prace wykonywane ręcznie przy gospodarce łowieckiej: 1325,50 rh

7. Prace wykonywane ciągnikiem przy gospodarce łowieckiej: 664,00 ch

8. Utrzymanie poletek łowieckich - prace wykonywane ciągnikiem: 10,00 ch

9. Utrzymanie poletek łowieckich - nawożenie wapnem: 25,92 HA

10. Prace wykonywane ręcznie przy gospodarce rolno-łąkowej: 20,00 rh

11. Prace wykonywane ciągnikiem przy gospodarce rolno-łąkowej: 602,00 ch

12. Naganka na polowaniu zbiorowym: 96,00 szt.

13. Rozprowadzający na polowaniu zbiorowym: 20,00 szt.

14. Pies do dochodzenia postrzałków: 16,00 szt.

15. Psy użytkowe do celów łowieckich: 45,00 szt.

16. Lizawki dla zwierzyny: 60,00 szt.

17. Podprowadzanie myśliwych dewizowców: 100,00 szt.

18. Szukanie postrzałków: 30 szt.

19. Preparowanie trofeów - jeleń: 20 szt.

20. Preparowanie trofeów - sarna: 48 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwiach Dobrzyń, Nowy Świat, Lubsza; Pakiet nr 5.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77100000
60000000
98351110
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Dobrzyń, Nowy Świat, Lubsza.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Leśnictw Dobrzyń, Nowy Świat, Lubsza w roku 2020.

Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

1. Prace wykonywane ręcznie przy zagospodarowaniu lasu: 14024,56 roboczogodzin (rh)

2. Prace wykonywane ciągnikiem przy zagospodarowaniu lasu: 27,00 ciągnikogodziny (ch)

3. Prace wykonywane ręcznie przy grodzeniu upraw: 1730,80 rh

4. Prace wykonywane ręcznie przy odnawianiu lasu i poprawkach: 522,48 rh

5.Dyżury na wieży p.poż: 1522,00 rh

6. Prace przy ręcznym pozyskaniu drewna CWDPN: 30865,05 rh

7. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach rębnych: 6946,00 m3

8. Mechaniczne pozyskanie drewna harwesterem w d-stanach przedrębnych: 1003,00 m3

9. Zrywka drewna: 15075,00 m3

10. Zrywka drewna maszyną typu forwarder w d-stanach rębnych: 6946,00 m3

11. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace ręczne z użyciem pilarki spalinowej: 78,00 H

12. Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna prace wykonywane ciągnikiem: 60,00 H.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej: specjalistyczne przygotowanie gleby oraz rozdrabnianie pozostałości pozrębowych; Pakiet nr 6.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77230000
77231000
77231600
77100000
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz zakrzewień przy pow. przepadłych upraw i młodników na terenie nadleśnictwa, przygotowanie gleby, mechaniczne niszczenie chwastów do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2020.

Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

1. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem: 104,79 ha

2. Przygotowanie gleby pługofrezarką: 52,32 ha

3. Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. bez mieszania z glebą: 134,27 ha

4. Wykonanie dołów-świdrem na uprawach: 2,50 H

5. Mechaniczne pielęgnowanie międzyrzędów broną talerzową lub wałem Krokowskiego: 8,05 ha

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

CPV: 77200000

Dokument nr: 024124-2020, S.270.4.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE.

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Brzeg ul. Kilińskiego 1 49-300 Brzeg pokój nr 6.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy JOSEPHINE. Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brzeg/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Rogalice, Barucice oraz leśnictwo ds. szkółkarskich.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Kuźnica Katowska, Stobrawa, Prędocin.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Roszkowice i Kurznie.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, w tym m.in. Ośrodek Hodowli Zwierzyny obwód łowiecki nr 49.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg, leśnictwa: Dobrzyń, Nowy Świat, Lubsza.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Brzeg.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/04/2020 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 5000,00 zł, Pakiet 2: 6000,00 zł, Pakiet3: 4000,00 zł, Pakiet 4: 1000,00zł, Pakiet 5: 8000,00zł, Pakiet 6: 3000,00zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg
ul. Kilińskiego 1
Brzeg
Kod NUTS: PL523
49-300
Polska
Osoba do kontaktów: Lech Pawluk
E-mail: brzeg@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +77 4048030
Faks: +77 4048044

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.