Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantami ppoż

Przedmiot:

,,Budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantami ppoż

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trzebinia
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia
powiat: chrzanowski
tel. 326 121 227, faks 326 121 147
urzad@um.trzebinia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Trzebinia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantami ppoż. dla potrzeb SP Myślachowice i Domu Kultury"
Zakres prac obejmuje: ? budowę przyłącza wodociągowego do celów ppoż. dla budynku Szkoły Podstawowej w Myślachowicach i Domu Kultury metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym z zastosowaniem rur PE 100 SDR 11RC dwuwarstwowych w zakresie średnic DN 160 sieć ( 200 mb) i DN 90 (6mb) SDR 11 RC wraz z zabudową komory wodomierzowej o wymiarach zewnętrznych 3x1,8x2,3 m. Przekroczenie poprzeczne drogi w rurach ochronnych PE dn 225 (24 mb). Roboty ziemne w miejscach komór przewiertowych , przełączeń sieci na odcinku 32 mb. ? przywrócenie terenu do stanu pierwotnego ? wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ? opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz zgłoszenie do RDW Kraków rozpoczęcia robót i uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego Kod CPV 45330000-9, 45112000-5, 45112100-6,45231300-8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji. Zamawiający przyjmuje ryczałtowa formę wynagrodzenia. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jedynie jako informację, która orientacyjnie określa zakres robót objęty przedmiotowym zadaniem. Nie mogą więc one stanowić podstaw do roszczeń z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikłych w trakcie realizacji zamówienia (nie należy interpretować przedmiarów jako ścisłego odwzorowania dokumentacji projektowej) oraz ścisłego określenia wartości i zakresu zadania. Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego należy przyjąć opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: a. organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe; b. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; c. ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; d. zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; e. zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; f. po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia; g. odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji zadania od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego

CPV: 45330000-9,45112000-5,45112100-6,45231300-8

Dokument nr: 503749-N-2020, BR.RIF.271.1.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.trzebinia.pl / BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na n/w adres
Adres:
Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, Wydział Rozwoju Gminy, Referat Inwestycji, Remontów i Funduszy Zewnętrznych pok. nr 33

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-03, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00zł odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Warunek zdolności zawodowej O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji budownictwie w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych /bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG - należy złożyć wraz z ofertą. b) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie - należy złożyć wraz z ofertą. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp - należy złożyć wraz z ofertą. d) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 i 14 RODO - zał. 1a do siwz- jeżeli dotyczy - należy złożyć wraz z ofertą. e) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży dokumenty, które będą określały w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą wynikać między innymi z umów cywilno-prawnych (np. zlecenia, najmu, dzierżawy). f) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -należy złożyć bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www. trzebinia.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej) informacji podanych w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy pzp. Informację należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Trzebini ul. Rynek 18, II piętro pok. nr 4. UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.