Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Przedmiot:

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: FM- AERO Sp. z o.o
Zaczernie 989
36-062 Zaczernie
powiat: rzeszowski
792 180 973
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/27908
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaczernie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR232/2020 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.
Oprzyrządowanie to będzie pozwalało na zachowanie parametrów naprawianego kolektora wydechowego. Narzędzie będzie posiadało nastawne elementy, przez co może być zastosowane do naprawy prawych jak i lewych kolektorów śmigłowca. Narzędzie powinno być zaprojektowane w ten sposób, aby zachować powtarzalność parametrów kolektora.
Wymagania wstępne dla specjalistycznego narzędzia:
- Materiał wykonania: aluminium
- Grubość i stop aluminium dobrany tak, aby wykluczyć odkształcenia / zmiany wymiarów podczas prac naprawczych ( spawanie ).
- Uchwyty mocujące kolektor rozmieszczone w taki sposób, aby zapewniały możliwość swobodnej naprawy uszkodzonej powierzchni z zachowaniem parametrów kolektora
- Umieszczony na platformie, która zapewni bezpieczne użytkowanie w trakcie transportu i naprawy
- Uchwyty nastawne wykonane w taki sposób, aby pozwalały na szybką i swobodną zmianę typu kolektora z prawego na lewy
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym ustawieniem położenia uchwytów mocujących z prawych na lewe
Prace obejmować będą realizację następujących zadań badawczych:
A. Zaprojektowanie narzędzia - dobór odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz przyjęcie odpowiedniej geometrii i rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających spełnić stawiane przed nim wymagania dotyczące stabilności, skuteczności mocowania kolektorów i gwarancji niezmienności ich kształtu podczas naprawy, a także wymagania związane z technologią produkcji. Narzędzie powinno być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:
- PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
- PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1999 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
- inne powiązane normy (jeżeli występują).
Prace powinny być realizowane poprzez dokonanie analizy kształtu kolektora przy użyciu technik komputerowych i określenie geometrii narzędzia niezbędnej do prawidłowego mocowania kolektorów oraz materiału, z jakiego ma być wykonany, a także przeprowadzenie odpowiednich obliczeń statycznych i numerycznych. Kształt kolektora zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z analiz geometrii kolektora ze wskazaniem najbardziej odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz propozycją jego geometrii. Raport powinien również zawierać wyniki obliczeń potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz rysunki wykonawcze konstrukcji narzędzia.
B. Weryfikacja doświadczalna - Wykonanie testów prototypu narzędzia polegających na określeniu jego rzeczywistej geometrii, stabilności oraz odpowiedniej sztywności gwarantującej możliwość przeprowadzenia naprawy kolektorów.
Prace powinny być realizowane poprzez wykonanie min. 2 szt. prototypów narzędzia, przeprowadzenie pomiaru geometrii tych prototypów pod kątem zachowania tolerancji wymiarowej, przygotowanie stanowisk badawczych do określenia stateczności sztywności narzędzia oraz wykonanie badań doświadczalnych wraz z pomiarem wybranych parametrów. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z badań, wraz ze wskazaniem ewentualnych niezbędnych modyfikacji konstrukcyjnych i materiałowych.
C. Walidacja zadań badawczych - Stworzenie dokumentacji technicznej - rysunków wykonawczych wraz z opisem, pozwalającej na wykonanie narzędzia spełniającego stawiane wymagania. Prace powinny być realizowane poprzez przygotowanie rysunków wykonawczych oraz opisu technicznego konstrukcji narzędzia. Kamieniem milowym zadania badawczego powinny być rysunki wykonawcze w formacie DWG oraz wersji papierowej wraz z opisem technicznym konstrukcji narzędzia w formacie PDF oraz wersji papierowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego nadzoru na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferent wyłoniony przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia zawrze z Zamawiającym warunkową umowę na jego realizację
6. Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania Zamawiający uzależnia od otrzymania dotacji na realizację Projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel zamówienia
W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę FM-AERO Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP" (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach ,,Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.
Oprzyrządowanie to będzie pozwalało na zachowanie parametrów naprawianego kolektora wydechowego. Narzędzie będzie posiadało nastawne elementy, przez co może być zastosowane do naprawy prawych jak i lewych kolektorów śmigłowca. Narzędzie powinno być zaprojektowane w ten sposób, aby zachować powtarzalność parametrów kolektora.
Wymagania wstępne dla specjalistycznego narzędzia:
- Materiał wykonania: aluminium
- Grubość i stop aluminium dobrany tak, aby wykluczyć odkształcenia / zmiany wymiarów podczas prac naprawczych ( spawanie ).
- Uchwyty mocujące kolektor rozmieszczone w taki sposób, aby zapewniały możliwość swobodnej naprawy uszkodzonej powierzchni z zachowaniem parametrów kolektora
- Umieszczony na platformie, która zapewni bezpieczne użytkowanie w trakcie transportu i naprawy
- Uchwyty nastawne wykonane w taki sposób, aby pozwalały na szybką i swobodną zmianę typu kolektora z prawego na lewy
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym ustawieniem położenia uchwytów mocujących z prawych na lewe
Prace obejmować będą realizację następujących zadań badawczych:
A. Zaprojektowanie narzędzia - dobór odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz przyjęcie odpowiedniej geometrii i rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających spełnić stawiane przed nim wymagania dotyczące stabilności, skuteczności mocowania kolektorów i gwarancji niezmienności ich kształtu podczas naprawy, a także wymagania związane z technologią produkcji. Narzędzie powinno być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:
- PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
- PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1999 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
- inne powiązane normy (jeżeli występują).
Prace powinny być realizowane poprzez dokonanie analizy kształtu kolektora przy użyciu technik komputerowych i określenie geometrii narzędzia niezbędnej do prawidłowego mocowania kolektorów oraz materiału, z jakiego ma być wykonany, a także przeprowadzenie odpowiednich obliczeń statycznych i numerycznych. Kształt kolektora zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z analiz geometrii kolektora ze wskazaniem najbardziej odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz propozycją jego geometrii. Raport powinien również zawierać wyniki obliczeń potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz rysunki wykonawcze konstrukcji narzędzia.
B. Weryfikacja doświadczalna - Wykonanie testów prototypu narzędzia polegających na określeniu jego rzeczywistej geometrii, stabilności oraz odpowiedniej sztywności gwarantującej możliwość przeprowadzenia naprawy kolektorów.
Prace powinny być realizowane poprzez wykonanie min. 2 szt. prototypów narzędzia, przeprowadzenie pomiaru geometrii tych prototypów pod kątem zachowania tolerancji wymiarowej, przygotowanie stanowisk badawczych do określenia stateczności sztywności narzędzia oraz wykonanie badań doświadczalnych wraz z pomiarem wybranych parametrów. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z badań, wraz ze wskazaniem ewentualnych niezbędnych modyfikacji konstrukcyjnych i materiałowych.
C. Walidacja zadań badawczych - Stworzenie dokumentacji technicznej - rysunków wykonawczych wraz z opisem, pozwalającej na wykonanie narzędzia spełniającego stawiane wymagania. Prace powinny być realizowane poprzez przygotowanie rysunków wykonawczych oraz opisu technicznego konstrukcji narzędzia. Kamieniem milowym zadania badawczego powinny być rysunki wykonawcze w formacie DWG oraz wersji papierowej wraz z opisem technicznym konstrukcji narzędzia w formacie PDF oraz wersji papierowej.

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 27908, 1/POIR232/2020

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 g.10:30 w siedzibie Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 10 minut przed planowanym terminem otwarcia.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres firmy, tj.: FM- AERO Sp. z o.o., Zaczernie 989, 36-062 Zaczernie do dnia 27.01.2020 roku, do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom).
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a) Nazwą i adresem Zamawiającego: FM- AERO Sp. z o.o., Zaczernie 989, 36-062 Zaczernie
b) Nazwą i adresem Wykonawcy
c) Adnotacją ,,Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 1/POIR232/2019. Nie otwierać do dnia 27.01.2020 r. do godziny 10:30."

6. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Zaczernie
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Realizacja przedmiotu zamówienia:
a) Rozpoczęcie: z dniem wejścia w życie Umowy Warunkowej na realizacje przedmiotu zapytania.
b) Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: do 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową
2. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- ,,organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę", określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
- posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.);
lub
- spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
- centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
- przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
- akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).
- Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza Ofert - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem ludzkim do wykonania zamówienia.
Wykonawca dysponuje i oddeleguje do realizacji przedmiotu zamówienia
- co najmniej 1 osobę z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizującą się w konstrukcjach stalowych (pożądane: 2 osoby),
- co najmniej 2 osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych (pożądane: 4 osoby).
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego wykazu personelu z podaniem listy osób spełniających warunek - Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
W celu realizacji prac badawczych Wykonawca powinien dysponować co najmniej:
o Oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na pracę w środowisku CAD,
o Laboratorium badawcze wyposażone w następującą aparaturę:
- podłoga siłowa o wymiarach co najmniej 12,0 x 8,0 m
- sterowany komputerowo układ obciążająco - rejestrujący klasy 1 o zakresie obciążeń statycznych co najmniej 600 kN oraz zakresie obciążeń dynamicznych i zmęczeniowych do 20 Hz.
- system pomiarowy pracujący w technologii LAN wraz z oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych, umożliwiający wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń w co najmniej 64 punktach pomiarowych jednocześnie.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego wykazu zasobów technicznych - Załącznik nr 4 Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem ludzkim do wykonania zamówienia.
Wykonawca dysponuje i oddeleguje do realizacji przedmiotu zamówienia
- co najmniej 1 osobę z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizującą się w konstrukcjach stalowych (pożądane: 2 osoby),
- co najmniej 2 osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych (pożądane: 4 osoby).
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego wykazu personelu z podaniem listy osób spełniających warunek - Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza Ofert - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika wymagane jest także złożenie stosowanego pełnomocnictwa.
4. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę
6. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem ,,Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
7. W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie. Uzupełnienie dokumentów musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria dopuszczające, o których mowa w pkt III.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
- CENA (C) - waga 65%;
- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWNIENIA (T) - waga 20%
- LICZBA EKSPERTÓW ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PRAC B+R (E) - waga 15%
3. Łączna maksymalna liczba punktów z kryteriów wymienionych w pkt 2 wynosi 100.
4. Sposób wyliczenia punktacji:
a) CENA (C) - waga 65%. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (najniższa oferowana cena netto/ Cena netto oferty badanej) x 65 = liczba punktów
Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów w kryterium CENA = 65. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1.
b) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (T) - waga 20%. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej:
0 pkt. - 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową
10 pkt. - 5 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową
20 pkt. - 4 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową
Maksymalna liczba punktów w kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = 20. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1.
a) LICZBA EKSPERTÓW ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PRAC B+R (E) - waga 10%. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej:
0 pkt. - 1 osoba z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizującą się w konstrukcjach stalowych oraz 2 osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych
5 pkt. - 1 osoba z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizującą się w konstrukcjach stalowych oraz 3 osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych
10pkt. - 2 osoby z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizującą się w konstrukcjach stalowych oraz 3 osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych
15 pkt. - 2 osoby z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizującą się w konstrukcjach stalowych oraz 4 osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych.
Maksymalna liczba punktów w kryterium LICZBA EKSPERTÓW ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PRAC B+R = 15. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3
5. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.
Wykluczenia
4.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o metodę warunku granicznego ,,spełnia"/,,nie spełnia".
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FM- AERO Sp. z o.o.
Adres
Zaczernie 989
36-062 Zaczernie
podkarpackie , rzeszowski
Numer telefonu
792 180 973
NIP
5170397789
Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Budziwół
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
792 180 973

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.