Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie...

Przedmiot:

Wykonanie zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonanie pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Autonomous Systems Sp. z o.o
ul. Bojkowska 37A (budynek F3)
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
535 050 919
office@autonomous-systems.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227678
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nabór ofert na wykonanie zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonanie pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu w ramach projektu pt. "Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów " (zapytanie ofertowe nr 4/RPSL.01.02.00-24-00B6/19)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Autonomous Systems Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pt. ,,Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów", w ramach działania 1.2. ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na wykonanie zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonanie pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu w ramach ww. projektu.
Cel zamówienia
1. Celem postępowania jest wybór Oferenta, który wykona usługi badawcze dotyczące wykonania zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonania pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu na podstawie wytycznych i dokumentacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach projektu nr RPSL.01.02.00-24-00B6/19 pod nazwą ,,Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów".
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach".
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: ,,Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju".
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych dotyczących wykonania zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonania pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu.
Zakres prac będzie obejmował:
1. Usługa 1 - Zabudowanie prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim o długości 12m operującym w wybranej zajezdni.
2. Usługa 2 - Wykonanie pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sięałączniku nr 1 do zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki:
o prawa własności intelektualnej do wyników prac wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Zapytania Ofertowego przysługują wyłącznie Zamawiającemu, przy czym zarówno Zamawiający, jak i Oferent zachowują prawa do własności intelektualnej stworzonej przez siebie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
o Oferent w ramach każdej z usług badawczych zobowiązany będzie do przedstawiania raportów (w formie elektronicznej, np. w postaci plików PDF lub plików multimedialnych) z wynikami przeprowadzonych prac badawczych w ramach niniejszego zamówienia, w tym także opracowania raportu końcowego).
o w ramach realizacji usługi badawczej, będąeprowadzane regularne spotkania z Oferentem w siedzibie Zamawiającego, na których będąwiane wyniki raportów z przeprowadzonych działań;
o oferent posiada zaplecze badawcze oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia usług w ramach zamówienia;
o Wymagane jest zapewnienie kierowcy podczas pomiarów oraz nadzór nad pracą pojazdu w trakcie ich trwania.
o Oferent będzie odpowiedzialny za organizację miejsca przeprowadzenia testów. Oferent zobowiązany jest także do wskazania w ofercie miejsca przeprowadzenia testów (dotyczy usługi nr 2).
o po podpisaniu Umowy z wybranym Oferentem Zamawiający przedstawi mu założenia, wymagania funkcjonalne oraz wszelkie informacje szczegółowe niezbędne do realizacji poszczególnych usług.
Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ,,ofert równoważnych". Przez ,,ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 1227678

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
a) pocztą lub osobiście na adres:
Autonomous Systems Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37A (budynek F3)
44-100 Gliwice
b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: office@autonomous-systems.pl
2. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
5. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
Autonomous Systems Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37A (budynek F3)
44-100 Gliwice
oraz posiadać oznaczenie: ,,Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1227678 (4/RPSL.01.02.00-24-00B6/19) z dnia 17.01.2020 r."
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym lub przedwczesne / przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Wykonawca.
7. Oferta powinna być przygotowana wg wytycznych i informacji określonych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - ,,Sposób przygotowania i oceny oferty".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od 01.02.2020 r. do 31.08.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Ze względu na konieczność zachowania warunków gwarancji autobusu wykorzystywanego do badań, Oferentem może być jedynie producent autobusów.
W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który wykaże, że posiada 10 lat doświadczenia w produkcji autobusów oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował (zakończył) prace badawczo-rozwojowe związane z funkcjonowaniem i budowajskich autobusów z napędem elektrycznym.
W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. sprzętem / aparaturą, który umożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia. Oferent wykaże, że dysponuje/będzie dysponował na czas realizacji zamówienia miejskim autobusem elektrycznym posiadającym co najmniej następujące parametry:
- długość: 12m,
- prędkość maksymalna - co najmniej 30 km/h,
- możliwość pobierania dostępnych w magistrali CAN danych z układów: napędowego, kierowniczego i hamulcowego.
W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim tj. osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent wykaże, że dysponuje co najmniej czterema osobami posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie dotyczące budowy, funkcjonowania lub obsługi autobusów miejskich z napędem elektrycznym.
W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.
Ponadto Oferent oświadczy, że osoby wskazane w wykazie wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z ubieganiem się przez Oferenta o udzielenie zamówienia w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1227678 (4/RPSL.01.02.00-24-00B6/19) dotyczące wyboru Oferenta na realizację usługi badawczej w ramach projektu ,,Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
W celu spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
o terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Oświadczenie to stanowi część formularza ofertowego - załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zawarcie umowy:
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) w przypadku nieprzekazania lub nieterminowego przekazania Wykonawcy materiałów, danych wejściowych i dokumentów w terminach określonych w umowie lub innych opóźnień po stronie Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana terminu wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania, działając z należytą starannością;
c) zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi Oferenta wskazując przyczynę zawieszenia;
d) konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający lub Oferent nie mogli, działając z należytą starannością przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub w przypadku otrzymania wyników badań, które spowodują, że realizacja przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym przy zawieraniu Umowy stanie się niecelowa lub nieopłacalna, przy czym zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu Umowy, za jego uprzednią zgodą, w przypadku, gdy wystąpi:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy, w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji zamówienia;
b) zaistnieniem innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, grożących rażącą stratą, których
Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy;
c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z uwagi na okoliczności, których Zamawiający nie mógł, działając z należytą starannością przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
d) w przypadku otrzymania wyników badań, które spowodują, że realizacja przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym przy zawieraniu Umowy stanie się niecelowa lub nieopłacalna oraz w przypadku, gdy groziła będzie rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy.
e) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Oferenta i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana ze zmniejszeniem wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie Oferenta określone w umowie może ulec zmianom w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Oferenta, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Oferenta.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian Umowy na zasadach przewidzianych w pkt 20) lit. b) - e) rozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po spełnieniu dodatkowych poniżej wskazanych warunków:
o zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania,
o wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony,
o realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony. Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.
Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego i/lub Oferenta.
2. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
Forma zmian - aneks do umowy z Oferentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. wiedza i doświadczenie Oferenta - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. potencjał techniczny Oferenta - Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. osoby zdolne do wykonania zamówienia - Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane:
a) Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) - waga 100%
Oferent określa cenę brutto, która obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania.
Liczba punktów w kryterium ,,cena brutto przedmiotu zamówienia" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x 100% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)
2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty = (KC).
3. Oferent zobowiązany jest także do określenia ceny brutto oraz ceny netto dla każdej usługi badawczej z osobna opisanej w polu ,,Przedmiot zamówienia".
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AUTONOMOUS SYSTEMS SPO´ŁKA Z OGRANICZONA? ODPOWIEDZIALNOS´CIA?
Adres
Bojkowska 37A
44-100 Gliwice
śląskie , Gliwice
Numer telefonu
605 612 006
NIP
6312679996
Tytuł projektu
Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-00B6/19-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Olbryś
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
535 050 919

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.