Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie analizy obecnie funkcjonującej organizacji ruchu drogowego wraz z wykonaniem...

Przedmiot:

Wykonanie analizy obecnie funkcjonującej organizacji ruchu drogowego wraz z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu drogowego i Przedstawienie nowej koncepcji organizacji ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE
Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
8 (62) 78-36-062
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
1) Wykonanie analizy obecnie funkcjonującej organizacji ruchu drogowego w miejscowości
Wieruszów wraz z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu drogowego na niżej
wymienionych ulicach powiatowych i gminnych:
o droga powiatowa nr 4729 E - ul. Warszawska, - ul. Rynek, - ul. Wrocławska,
o droga powiatowa nr 4708 E - ul. Fabryczna,
o droga powiatowa nr 4714 E - ul. Bolesławiecka,
o droga powiatowa nr 4731 E - ul. Kopernika, - ul. Wieluńska,
o droga gminna nr 118386 E - ul. Piskorska, - ul. Waryńskiego,
o droga gminna nr 118406 E - ul. Kordeckiego,
o droga gminna nr 118172 E - ul. Aleja Solidarności,
o droga gminna nr 118404 - ul. Jana Pawła II,
o droga gminna nr 118396 - ul. Sportowa
2) Przedstawienie nowej koncepcji organizacji ruchu drogowego w miejscowości Wieruszów
poprawiającej bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

Dokument nr: ZD.ZP.3210/2/2020/UL

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów w dniu 05.02.2020r. o godz. 11:15.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, w sekretariacie do dnia 05.02.2020r. do godz.
11:00.
Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem.
Kopertę z ofertą należy opisać następująco: Analiza organizacji ruchu w m.
Wieruszów. Nie otwierać przed 05.02.2020., godz. 11:15.
Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
data zakończenia - 30.04.2020r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
wykonawcy - pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca nanosił poprawki lub zmiany we
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
V. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając załączony do niniejszego zaproszenia
formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
2. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Ceną oferty jest całkowita wartość zamawianych prac powiększona o podatek od
towarów i usług.
4. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym należy podać z dwoma miejscami po
przecinku.
VI. Zawartość oferty
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać
następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,
3. pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
X. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną), otrzyma najwyższą ilość punktów.
2. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty a także zamieści tę informację na stronie internetowej, na której jest
udostępniane zaproszenie do składania ofert.
XI. Unieważnienie postępowania
Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienie zaproszenia do składania ofert bez
wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.
XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia do
składania ofert oraz danych zawartych w ofercie.
2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w załączniku
nr 2 do zaproszenia do składnia ofert.
3. Podpisanie umowy nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z wybranym
Wykonawcą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
zamawiający wybiera kolejną ofertę z najniższą ceną.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Parzonka - Kierownik Zespołu
Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, od poniedziałku do piątku w godz.
8-14, tel./fax 62 78 36 062.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.