Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4736z ostatnich 7 dni
17724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa usługa naprawy i konserwacji tzw. ,, Pogotowie techniczne"

Przedmiot:

Kompleksowa usługa naprawy i konserwacji tzw. ,, Pogotowie techniczne"

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi
Ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksową usługę naprawy i konserwacji tzw. ,, Pogotowie techniczne" w budynku biurowym OT KOWR w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 w roku 2020.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług tzw. ,,pogotowia technicznego" Wykonawca realizował będzie naprawy i konserwacje w budynku biurowym OT KOWR w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 w roku 2020, przykładowo:
a) usługi elektryczne: wymiana spalonych świetlówek i żarówek, naprawa i/lub wymiana, montaż gniazdek elektrycznych, wymiana włączników światła, naprawa rozdzielni bezpieczników, naprawa instalacji elektrycznej, itp.,
b) usługi hydrauliczne: naprawa lub wymiana baterii umywalkowych, montaż umywalki, montaż zaworów, usuwanie awarii, przepychanie zatkanych toalet, umywalek, zlewów i rur kanalizacyjnych, odpowietrzanie kaloryferów, itp.,
c) drobne usługi stolarskie, takie jak: wymiana zamka, klamki, uszczelek oraz drobne naprawy ślusarskie, malarskie oraz inne, które Wykonawca może wykonać samodzielnie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
2. Wykonawca będzie wykonywał konserwacje i naprawy awaryjne przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz gotowych wyrobów i urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności korzystania z zewnętrznych służb potrzebnych do usuwania poważnych awarii, koszty te ponosić będzie Zamawiający.
3. Wykonawca będzie realizował usługę w sposób następujący: wyznaczy wspólnie z Zamawiającym dwa pełne dni robocze w miesiącu (tj. 16 roboczogodzin) na wykonanie bieżących napraw lub doraźnie, w przypadku usuwania awarii.
4. W przypadku usuwania awarii Wykonawca zobowiązany będzie do reakcji i rozpoczęcia usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 roboczogodziny od czasu jej zgłoszenia lub krótszym zadeklarowanym w ofercie.

Dokument nr: ŁÓD.WOP.261.25.2019.BB

Składanie ofert:
TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w formie pisemnej, w sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 315) w Łodzi Ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź lub w formie mailowej na adres zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl. do dnia 23 stycznia 2020r. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data jej wpływu do Zamawiającego.
2. Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej ofertę.
3. Jeżeli umocowanie do podpisania (złożenia) oferty nie wynika z KRS lub CEiDG, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do jej podpisania/złożenia
4. Dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020r.

Wymagania:
V. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena - waga kryterium 60%
b) Stawka Rg za roboty dodatkowe - waga kryterium 30%
c) czas reakcji - waga kryterium 10%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Sposób obliczenia punktów:
d) w ramach Kryterium ,,Cena":
Cena: 60% znaczenie (Pc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru: Pc = (C min : C oferty) x 60 % x 100 pkt gdzie:
Pc - ilość punktów dla kryterium cena
C_min - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
C_oferty - cena oferty brutto ocenianej
e) w ramach Kryterium Stawka Rg za roboty dodatkowe:
,,Rg": 30 % znaczenie (Prg) - Stawka Rg winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty dojazdu.. Sposób dokonania oceny wg wzoru: Prg = (Rg min : Rg oferty) x 30 % x 100 pkt gdzie:
Prg - ilość punktów dla kryterium stawka RG za roboty dodatkowe
Rg_min - najniższa stawka Rg spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Rg_oferty - stawka Rg oferty ocenianej
f) W ramach Kryterium czas reakcji ,,czas": 10% znaczenie (Pt)
Ilość punktów (Pt) za kryterium ,,czas reakcji" zostanie przyznana według wzoru:
Pt = (t min : t oferty) x 10% x 100 pkt; gdzie:
Tmin - najkrótszy czas reakcji spośród wszystkich ofert
Toferty - czas reakcji podany w ofercie badanej
Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać czas reakcji z dokładnością
do 30 minut. Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny (120 minut). Brak podania czasu reakcji lub wskazanie go jako ponad 2 godziny spowoduje odrzucenie oferty. Minimalny czas reakcji możliwy do podania wynosi 30 minut. Wskazanie czasu reakcji mniejszego niż 30 minut spowoduje przypisanie wykonawcy czasu reakcji równego 30 minut.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:
P = Pc + Prg + Pt gdzie:
3 / 4
P - całkowita liczba punktów
Pc - cena
Prg - stawka Rg za roboty dodatkowe
Pt - czas reakcji
Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100.
Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną) liczbę punktów.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej KOWR pod adresem: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp
VI. DOTATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty złożone poza wskazanym miejscem do ich złożenia zostaną odesłane bez ich rozpatrzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
VII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako ,,RODO" wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w celach związanych z realizacją obowiązków Administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie tj. : ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ww. okres może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.
4 / 4
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zmówienie publiczne ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. Niezbędność przekazywania danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 3 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
VIII. Załączniki do niniejszego zaproszenia:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.