Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
614z dziś
4550z ostatnich 7 dni
17539z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Wilkołazie
Wilkołaz Pierwszy 9
23-212 Wilkołaz
powiat: kraśnicki
81 8212035
gmina@wilkolaz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227726
Województwo: lubelskie
Miasto: Wilkołaz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 , działanie 13.04. Rewitalizacja obszarów wiejskich
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu"
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu"
w następujących specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3) Instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych bez ograniczeń.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1227726, IG.271.2.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz (sala konferencyjna)

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Zalesie
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych tj. do dnia 29 października 2020 r. wraz z późniejszymi czynnościami odbioru końcowego.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1 Kryteriami oceny ofert są:
a) cena ofertowa o wadze 100 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
2 Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3 Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
C = ---------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Punkty będą obliczone do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zaokrągleniami matematycznymi.
4 Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegającej odrzuceniu.
5 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA WILKOŁAZ
Adres
23-212 Wilkołaz Pierwszy
lubelskie , kraśnicki
Numer telefonu
81 821 20 01
Fax
81 821 26 95
NIP
7151799358
Tytuł projektu
Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu
Numer projektu
RPLU.13.04.00-06-0023/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bogumiła Daniel
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
81 8212035

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.