Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
4740z ostatnich 7 dni
17728z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zachodniej obwodnicy

Przedmiot:

Budowa zachodniej obwodnicy

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222449000, Faks: +48 222449013
przetargi@mzdw.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1 568 982,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51" - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Numer referencyjny: 003/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51" - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz Warunkach i uzgodnieniach (część IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, ,,na czas budowy" sporządzonego przez i na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 298 106 693.35 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233122
45111000
45233000
45221000
45232411
45231300
45232410
45231221
45232300
45231400
45232221
45316110
45233294
45315500
45232310
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51" - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń zamawiający dopuszcza dokumenty wydane przez równoważne jednostki.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 141 208 433,69 PLN netto. W ramach zamówienia podobnego przewiduje się:

1. Wykonanie robót przygotowawczych;

2. Wykonanie robót ziemnych;

3. Odwodnienie korpusu drogowego;

4. Wykonanie podbudowy;

5. Wykonanie nawierzchni;

6. Wykonanie robót wykończeniowych;

7. Wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

8. Wykonanie elementów ulic;

9. Wykonanie materaca geosyntetycznego w podstawie nasypu;

10. Wykonanie powierzchniowego ulepszenia podłoża rodzimego;

11. Wykonanie konsolidacji gruntów słabonośnych tymczasowym nasypem przeciążającym;

12. Wykonanie wgłębnego wzmocnienia gruntów słabonośnych kolumnami DMS-wet;

13. Wykonanie wzmocnienia nasypów drogowych wkładkami z geosyntetyków;

14. Wykonanie robót w zakresie obiektów;

15. Wykonanie ekranów akustycznych;

16. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;

17. Wykonanie przebudowy urządzeń melioracyjnych i sieci drenarskiej;

18. Wykonanie robót na sieci wodociągowej;

19. Wykonanie robót na sieci kanalizacji sanitarnej;

20. Wykonanie robót na sieci gazowej;

21. Wykonanie robót na sieci elektroenergetycznej;

22. Wykonanie przebudowy stacji transformatorowej;

23. Wykonanie oświetlenia drogowego;

24. Wykonanie przepompowni;

25. Wykonanie sygnalizacji świetlnej;

26. Wykonanie robót na sieci teletechnicznych;

27. Wykonanie profilowania sieci trakcyjnej PKP;

28. Wykonanie przebudowy linii SN Własności PKP Energetyka S.A.;

29. Wykonanie zabezpieczenia kabli SRK;

30. Wykonanie przepustów. W/w roboty dotyczą odcinka, na którym będą wykonywanie roboty budowlane.

Z postępowania o zamówienie wyklucza się wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Ciąg dalszy sekcji III.1.3) i sekcji VI.3)

Określenie odnośników do warunków udziału w postępowaniu.
) Pod pojęciem drogi publicznej, zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
**) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:

-- udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

-- udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,

-- udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.07.01.00-IP.01-14-103/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 568 982,00 PLN.

2. Na podstawie art. 93 ust 1a. pkt 1) ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

CPV: 45233120

Dokument nr: 022953-2020, 003/20

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, POLSKA, II piętro, pok. 208, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na platformie zakupowej w zakładce ,,Komunikaty".

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw/proceedings

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2020

Kontakt:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-020-63-46
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
Kod NUTS: PL911
00-048
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Tel.: +48 222449000
Faks: +48 222449013

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.