Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4736z ostatnich 7 dni
17724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej

Przedmiot:

Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radomsko
ul. ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
tel. 446 854 571, faks 044 6854513
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-17 16:15:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2020 roku - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2020 roku - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez: a) równanie i profilowanie nawierzchni dróg o nawierzchni nieulepszonej b) remonty nawierzchni dróg o nawierzchni nieulepszonej c) regulacja infrastruktury dróg (studzienek, włazów i kratek ściekowych) d) wykonanie innych czynności wyszczególnionych w § 6 tabela 1 wzoru umowy - stanowiącego dodatek nr 3 do Informacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 3 do Informacji, b) przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 4 do Informacji, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem - stanowiąca dodatek nr 5 do Informacji. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych np. kierowców samochodów, operatorów sprzętu niezbędnego do należytego wykonywania robót budowlanych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób świadczących usługi w ramach prowadzącej działalności gospodarczej np. dostawców kruszywa. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym dodatek do Informacji. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Na etapie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany będzie zgodnie z § 10 wzoru umowy złożyć stosowne oświadczenie dot. spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 4. Zamówienie dotyczy zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019r." (oznaczenie sprawy: PZP.271.1.16.2019)

Dokument nr: 550010458-N-2020, PZP.271.1.1.2020

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W myśl art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019r." (oznaczenie sprawy: PZP.271.1.16.2019) Wykonawcy PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz, ul. I. Krasickiego 107, 97 - 500 Radomsko. Zgodnie z pkt II.7 ogłoszenia o zamówieniu nr 570247-N-2019 z 05.07.2019r oraz rozdziałem 3 pkt 3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: polegających na wykonaniu robót: równanie i profilowanie nawierzchni dróg o nawierzchni nieulepszonej, remonty nawierzchni dróg o nawierzchni nieulepszonej, regulacja infrastruktury dróg (studzienek, włazów i kratek ściekowych) oraz pozostałych robót (czynności) wyszczególnionych w § 6 tabela 1 wzoru umowy stanowiącego dodatek nr 7 do SIWZ, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego (do kwoty 64 828,00 zł netto), a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą. Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 64 728,00 zł netto co w oparciu o średni kurs złotego do euro, ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2453), gdzie 1 euro = 4,2693 PLN stanowi równowartość 15 161,27 euro. W związku z powyższym dla dalszej realizacji remontów nawierzchni dróg na terenie Miasta Radomska, mając na względzie posiadane środki finansowe, zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia w/w Wykonawcy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz, , ul. I.Krasickiego 107, 97-500, Radomsko, kraj/woj. łódzkie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.