Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
4740z ostatnich 7 dni
17728z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie parkingów i dojazdów do zagrody pokazowej żubrów

Przedmiot:

Utwardzenie parkingów i dojazdów do zagrody pokazowej żubrów

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany
ul. Stuposiany 4
38-713 Lutowiska
powiat: bieszczadzki
tel. 013 4610010
stuposianyinfo@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lutowiska
Wadium: 5.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie parkingów i dojazdów do zagrody pokazowej żubrów
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującego wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i robót budowlanych, przedłożeniem kompletu dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy i pozwalających na użytkowanie obiektów, polegających na Utwardzenie parkingów i dojazdów do zagrody pokazowej żubrów. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Załącznikiem do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zakres robót I etap - wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. II etap - wykonanie robót budowlanych polegających na: - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem - śr. gr. 20 cm - 160 m2 - śr. gr.15 cm - 340 m2 - śr. gr. 5 cm - 1100 m2 - podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm - 1600 m2 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1600 m2 - dosypanie poboczy o szer. 0,50 m i gr. 15 cm tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem - 250 m3 - wykonanie przepustu rurowego AROT O 60 cm, ścianki czołowe dł. 10 mb - szt 1 - roboty ziemne - odmulenie rowów - 400 mb - krawężniki betonowe przy obrzeżach parkingów - 110 mb - barierka ochronna stalowa - 25 mb Uwaga: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie. Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający informuje, że podane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ, konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm i atestów, dokumentów, nazw, marek, itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami. Za oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały i urządzenia, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz spełnią wymagania Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 5 PZP to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 29 pkt 3a PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby biorące udział przy wykonywaniu następujących czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia: - wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej; W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie Umowy

CPV: 45000000-7,45100000-8,45200000-9,45233220-7,45233280-5

Dokument nr: 503253-N-2020, S.270.3.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_stuposiany

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Nadleśnictwo Stuposiany, Stuposiany 4, 38-713 Lutowiska

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przed zawarciem umowy, dostarczy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną drogową w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi na kwotę co najmniej 200 tys. złotych. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy: posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*, minimalne doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień. *Wymagane uprawnienia powinny być wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający będzie żądał w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części 4 pkt 4.7. niniejszej SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP, dokona oceny złożonych ofert dwuetapowo: 1) ocena ofert na podstawie kryteriów oceny ofert; 2) weryfikacja czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4), 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, i które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5), 3) oświadczenie, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 4.7.1) Części 4 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3). Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Forma składania dokumentów przetargowych: 1) wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie pisemnej i mają stanowić załączniki do oferty przetargowej. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on: ,,nie dotyczy"; 2) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, na zasadach określanych w art. 24a PZP, muszą być złożone w oryginale; 3) pozostałe dokumenty składające się na ofertę, inne niż oświadczenia określone w pkt 4.13.2) niniejszej SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP, dokona oceny złożonych ofert dwuetapowo: 1) ocena ofert na podstawie kryteriów oceny ofert; 2) weryfikacja czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4), 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, i które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5), 3) oświadczenie, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 8) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 22a Ustawy PZP). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a Ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 22a ust. 5 Ustawy PZP). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części 4 pkt 4.7 1) - 4). Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, zawodowe, sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1. Zasady dotyczące podwykonawstwa: 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców; 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 36 ust. 2 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP; 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem niezależnie od jego woli. Zamawiający wymaga aby umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, zawierały następujące zapisy: 1) oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy (wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzeżeń; 2) oświadczenie, że podwykonawca będzie realizował umowę podwykonawstwa wyłącznie w zakresie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 3) oświadczenie, że podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi prawa zastawu, oraz nie obciąży w jakikolwiek inny sposób prawami osób trzecich żadnej części robót budowlanych, usług lub dostaw; 4) oświadczenie, że podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy podwykonawstwa na osobę trzecią bez zgody udzielonej na piśmie łącznie przez Zamawiającego i Wykonawcę; 5) postanowienie, że Wykonawca zapewni terminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, o okresie płatności nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania faktury; 6) zapisy, z których wynika że Wykonawca będzie wypłacał wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 7) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danej części zamówienia; 8) z wynagrodzenia podwykonawcy nie mogą być potrącane przez Wykonawcę kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez podwykonawcę oraz kwoty na wniesienie przez podwykonawcę zabezpieczenia w okresie gwarancji; 9) Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i mają prawo żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia; 10) Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu do dokumentów pracowników zatrudnionych na kontrakcie w zakresie umożliwiającym kontrolę: a) posiadanych uprawnień do pracy na danym stanowisku; b) posiadanych badań lekarskich dopuszczających pracowników do pracy; c) legalności zatrudnienia; d) zapewnienia minimalnego wynagrodzenia wymaganego przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej; Postanowienia dotyczące podwykonawców odnoszą się także do dalszych podwykonawców. Niespełnienie ww. warunków spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Zgodnie z art. 143b ust. 8 Ustawy PZP Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 Ustawy PZP spełniają warunki udziału w postępowaniu w następujący sposób: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art.99 § 2 KC) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców i dołączone do składanej oferty; 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP składa pełnomocnik do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 4) każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ust. 1 PZP oraz oświadczenie wraz z dokumentami dot. grupy kapitałowej; 5) warunki udziału w postępowaniu (Część 3, pkt 3.1. SIWZ) spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będą zsumowane, w celu stwierdzenia czy wspólnie spełniają warunki wymagane od Wykonawcy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie im zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić umowę konsorcjum. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę" w miejscu np. ,,Nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
gwarancja 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.