Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wyłazu dachowego

Przedmiot:

Wymiana wyłazu dachowego

Data zamieszczenia: 2020-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia ofert na: wymianę 1szt. wyłazu dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wyłazu dachowego o konstrukcji aluminiowej pokryty poliwęglanem gr. min. 10mm wraz z uszczelnieniem i obróbką.
Wymiary wewnętrzne otworu 820x900 mm.
Przed złożeniem oferty koniecznie należy dokonać wizji lokalnej i zweryfikować wymiary otworu po ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Dokument nr: 04/2020r.

Specyfikacja:
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 27.01.2020r., do godziny 12.00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany okres wykonania zamówienia :
- dla budynku ul. Granicznej 33 - 30 dni od daty jego przekazania budynku do wykonania
robót.

Wymagania:
6. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełnione i podpisany formularz ofertowy - zał. od nr 1.
c) opis techniczny oferowanego wyłazu,
d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
e) klauzula informacyjna (zał. nr 2).

8. Warunki umowy:
o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

11. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy umieścić w oddzielnej i zabezpieczonej kopercie opisanej następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją:
"Zapytanie ofertowe nr sprawy 04/2020r. -Wymiana 1 szt. wyłazu dachowego w budynku
mieszkalnym przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie nr sprawy 04/2020.

Kontakt:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji : j.w., tel. (23) 672-23-04.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.