Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup nowego środka trwałego

Przedmiot:

Zakup nowego środka trwałego

Data zamieszczenia: 2020-01-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: IZOTERM Mariusz Wałek spółka jawna
Goździelin 110
27-420 Bodzechów
powiat: ostrowiecki
606882602
izoterm.zamowienia@izoterm.co
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228691
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup nowego środka trwałego - zbiornik Ruths'a
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup ,,zbiornika Ruths'a w ramach projektu pt,, Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności uregulowaną w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Cel zamówienia
Celem zakupu zbiornika Ruths'a jest zapewnienie właściwych parametrów pracy linii produkcyjnej płyt termoizolacyjnych "IZOTERM-STOPFIRE".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup ,,zbiornika Ruths'a w ramach projektu pt,, Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności uregulowaną w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Zbiornik Ruths'a 10 m3; 10 bar; z kompletnym wyposażeniem i ociepleniem
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w zapytaniu ofertowym

CPV: 44615000-4

Dokument nr: 1228691, 4/1.3.1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty powinny być dostarczone:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: izoterm.zamowienia@izoterm.co
lub
- w formie papierowej na adres korespondencyjny Zamawiającego:
IZOTERM Mariusz Wałek spółka jawna Goździelin 110, 27-420 Bodzechów
lub
- osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 14.00
w terminie do dnia 31.01.2020r. roku do godziny 14.00 (liczy się data wpływu ofert).
Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez osobę dokonującą odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską lub datę i godzinę dostarczenia e-maila.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 15 czerwiec 2020 r. i nie wymaga szczegółowego harmonogramu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
17. Warunki zmiany umowy
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i finansowania w przypadku:
*gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego;
* wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych;
*zdarzeń losowych, wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
- Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
-Ponadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.
- Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium wyboru oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
Cena (C) - 70%,
Okres gwarancji (G) - 30 %
Sposób oceny kryteriów
O = C+G
O - łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)
C - cena
G - Okres gwarancyjny
11a. Cena
C - cena oferty netto (maksymalna - 70 punktów)
C = (C min / C x)*70
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę netto
C min - najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C x - cena netto rozpatrywanej oferty
11b. Okres gwarancyjny
G - okres gwarancyjny (maksymalna - 30 punktów)
G = (G_x / G_max)*30
G - liczba punktów przyznanych za kryterium okres gwarancyjny
G_max - Najdłuższy, liczony w miesiącach, termin gwarancji (limit okresu gwarancji ustalony z gorzez zamawiaja)
G_x - termin gwarancji, liczony w miesiącach, wskazany w rozpatrywanej ofercie
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów firma IZOTERM Mariusz Wałek spółka jawna Goździelin 110, zobowiązuje się do wyboru dostawcy zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym z pominięciem podmiotów powiązanych z nią osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Adres
27-420 Goździelin
świętokrzyskie , ostrowiecki
Numer telefonu
41 2643076
NIP
6612368042
Tytuł projektu
Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych
Numer projektu
POPW.01.03.01-26-0004/19-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Jaworski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606882602

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.