Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa i legalizacja wodomierzy

Przedmiot:

Naprawa i legalizacja wodomierzy

Data zamieszczenia: 2020-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55
sekretariat@pwikgo.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z ZAKRESU SEKTOROWEGO NA
Naprawę i legalizację wodomierzy

Specyfikacja:
9. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej www.pwikgorzow.4bip.pl.

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat PWiK Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., 20.02.2020 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.02.2021 r.

Wymagania:
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.
Część nr 1 Naprawa i legalizacja wodomierzy - Dział Obsługi Odbiorców
Część nr 2 Naprawa i legalizacja wodomierzy - Wydział Produkcji Wody
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z w/w części przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
6. Wadium - odstąpiono.
8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
? Cena - 100 %
10. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie §24 regulaminu.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w §24 regulaminu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
2
b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich składa z osobna w Ofercie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia);
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki zostały spełnione.
12. Termin związania ofertą: 60 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.