Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odbudową ścianek

Przedmiot:

Wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odbudową ścianek

Data zamieszczenia: 2020-02-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
zaprasza do składania ofert na
wymianę pionów wodno - kanalizacyjnych wraz z odbudową ścianek w lokalach 1,6,11,16,21 - dwie sztuki
( pion łazienkowy i kuchenny) oraz w lokalach 3,8,13,18,23 - jedną sztukę (pion łazienkowy) w budynku
mieszkalnym przy ul. Plac Słoneczny 10 Gorzowie Wielkopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowalne:
? demontaż rur żeliwnych o średnicy 75 - 1100 mm w ścianach,
? demontaż i montaż urządzeń sanitarnych dla potrzeb wymiany pionu kanalizacyjnego,
? demontaż i montaż wodomierza skrzydłowego dla potrzeb wymiany pionu wodnego,
? rozebranie i odbudowa ścianki z cegieł na zaprawie cementowej gr. ? cegły,
? wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na podłożu z cegły,
? przebicie i zabetonowanie otworów w stropach i ścianach dla potrzeb wymiany pionu wodno -
kanalizacyjnego,
? wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych,
? wywiezienie gruzu
według zakresu robót określonego w załączonych przedmiarach robót stanowiących załączniki do
niniejszego zaproszenia.
Inne warunki dla prowadzonego postępowania:

Dokument nr: TZP-002/3WM -ADM5/2020

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji
w tym zakresie udzieli ADM -5.

Składanie ofert:
2.Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 25.02.2020r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
? termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy,

Wymagania:
? okres gwarancji: 60 miesięcy,
? warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury, dopuszcza się fakturowanie
częściowe, nie częściej niż 1 raz w miesiącu,
? sposób rozliczenia: kosztorys zamienny sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego
i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych. Należy wyszczególnić parametry
kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót
dodatkowych,
? sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonego do oferty przedmiaru/oferty cenowej , przy czym ceny określone przez
Wykonawcę w ofercie będą obowiązywać do czasu podpisania umowy i w trakcie realizacji robót,
? sposób rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych : na podstawie protokołu robót dodatkowych,
obmiaru wykonanych robót i szczegółowego kosztorysu robót dodatkowych wg czynników
kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym oraz średnich cen materiałów i sprzętu (bez Kz)
wyd. " Sekocenbud " na dany okres rozliczeniowy,
? przedmiot zamówienia stanowi jedną całość, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych.
Warunki prowadzonego postępowania:
1.Kryteria oceny ofert: najniższa cena
.W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w taki sposób aby umożliwić identyfikację
miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy)
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w
szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych
Zamawiającego.
7.Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako
niespełniające wymogów formalnych.
8.Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9.Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich
otwarcia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10.Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a) złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b) złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c) złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11.Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
12.Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który
zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną,
Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi
Wykonawcami..
15.Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy
przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną
przeprowadzone negocjacje, podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję
w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani,
a w razie potrzeby zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17.Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres
e-mail wskazany w złożonej ofercie.
18.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do
art. 701 Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
I. ,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie
Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. /fax 095 738 71 01;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się
kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel.
095 73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac
Słoneczny 10 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/3WM/ADM-5/2020, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
? aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia .
Zatwierdzam:
(podpis na oryginale)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.