Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą ziemi

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą ziemi

Data zamieszczenia: 2020-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
powiat: krośnieński (odrzański)
68 359 16 40 wew.127
zamowienia.rg@gminagubin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz z dostawą ziemi dla miejscowości Kosarzyn gm. Gubin"
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup wraz z dostawą ziemi dla miejscowości Kosarzyn gm. Gubin"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz dostawą ziemi - czarnoziem w ilości 100 ton.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia i zwiększenia ilości ziemi.
3. Zamawiający zastrzega, że tonaż transportu nie może przekraczać 18 ton.
4. Miejsce dostawy ziemi - dz. nr 200 w miejscowości Kosarzyn gmina Gubin.
5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
c) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień składania ofert.
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty składa wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.

Dokument nr: RG/272/4/2020

Otwarcie ofert: 6. Termin oceny ofert: do 28.02.2020r.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim (załącznik nr 1) na adresy:
Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin zamowienia.rg@gminagubin.pl
w terminie do dnia 21.02.2020r. godz: 1500

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2020r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
W przypadku składania oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Zakup wraz z dostawą ziemi dla miejscowości Kosarzyn gm. Gubin".
W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do Urzędu Gminy Gubin.
2) oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
4) w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
5) do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Kryterium, którym kierować się będzie Zamawiający przy wyborze oferty:
1) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Termin związania ofertą:
1) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 3 miesięcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Warunki płatności:
1) Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku od Wykonawcy.
2) W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kontakt:
11.Osoba upoważniona do kontaktu: Lucyna Śledź tel.68 359 16 40 wew.127

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.