Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

Przedmiot:

DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

Data zamieszczenia: 2020-02-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 261 672 404, faks 261 672 556
jw5286uzp@wp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH, SPRAWA NR 2/ZO/2020
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów i wyrobów sanitarnych. Wykonawca oznakuje towar właściwym kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Ilekroć w dokumentacji pojawiają się znaki towarowe, nazwy własne materiałów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo - użytkowe oraz parametry (+/- 10%) dla tych, dla których są równoważnym produktem, ale oznaczone są innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności. Musi on posiadać równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkowania pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

CPV: 44411000-4

Dokument nr: 514451-N-2020, Sprawa nr 2/ZO/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-26, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie oferty zawierającej: 1) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu w opłacaniu składek US i składek na ubezpieczenia społeczne ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.