Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2849z ostatnich 7 dni
14594z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dwóch klatek schodowych

Przedmiot:

Wykonanie remontu dwóch klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2020-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy
ul. Boh. Getta Warszawskiego 1
70-302 Szczecin
powiat: Szczecin
tel (91) 430-91-00
filipprzyluski@grupa-partner.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 2 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 oficyna

reprezentowana przez

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 - 302 Szczecin,

OGŁASZA
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU

na
wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Getta warszawskiego 15 oficyna na wprost oraz oficyna prawa, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej,
zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Getta warszawskiego 15 oficyna na wprost oraz oficyna prawa, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala C (kondygnacja przyziemia) - 5 marca 2020 roku o godz. 10:30.

Specyfikacja:
Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.stbs.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (I piętro, Sekretariat Zarządu pok nr 9). Termin składania ofert - do dnia 5 marca 2020 roku do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: w terminie 150 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu (szczegółowy opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera specyfikacja warunków zamówienia): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia;
6.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie od ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, określonym w części IV Specyfikacji warunków zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu 2 klatek schodowych w budynku lub budynkach mieszkalnych albo innych podobnych robót budowlanych, o łącznej wartości co najmniej 80 000 zł oraz załączy dokumenty wystawione przez poprzednich zamawiających potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie.
6.3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 zł;
6.4. nie ogłoszono wobec Wykonawcy likwidacji ani upadłości;
.5. wnieśli wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych od Wykonawców warunków: Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy, zawiera specyfikacja warunków zamówienia.
8. Wadium - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia 5 marca 2020 roku - Bank PeKaO S.A. I O/ Szczecin - nr konta: 88 1240 3813 1111 0010 0337 5407.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100 %.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny jak również do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złoży ofertę spełniającą warunki i wymagania określone w specyfikacji oraz zawierającą najniższą cenę.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Agnieszka Szydłowska - Specjalista ds. zamówień i zleceń tel. (91) 430-91-84 w godz. 1000 - 1500.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.