Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1
00-460 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon : (22) 50 60 024, fax: (22) 50 60 174
marek.makowka@lazienki-krolewskie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu kanału technicznego wraz z podbiciem fundamentów między budynkiem Pralni a budynkiem przyległego Garażu.
Wykonanie prac obejmuje w swoim zakresie zagadnienia konstrukcyjno-budowlane oraz izolacji przeciwwilgociowej kanału wraz z elementami budynku Pralni i garażu na styku z projektowanym kanałem.
Dwa obiekty Pralnia i Garaż aktualnie są po remoncie i Wykonawca udzielił Muzeum Łazienki Królewskie 96-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz materiały wykorzystane przy realizacji Umowy. Wykonanie kanału technicznego wraz z podbiciem fundamentów między wyżej wymienionymi budynkami będzie skutkowało przejęciem wyżej opisanej gwarancji w tym obszarze.
W budynku Pralni, przeznaczonym na pracownię digitalizacji zbiorów, od strony zachodniej znajduje się piwnica (budynek jest w tym miejscu cofnięty węższym traktem) połączona
z parterem schodami stalowymi. W części tej będzie prowadzona nowa instalacja centralnego ogrzewania do przyległego Garażu. Obok budynku dawnej Pralni znajduje się parterowy budynek garażu. Jest on murowany, całkowicie podpiwniczony i przeznaczony na węzeł cieplny dla całego Zespołu Pałacowego. Do piwnicy garażu prowadzą schody wewnętrzne stalowe. Pierwotnie do budynku garażu prowadziły betonowe schody terenowe zewnętrzne z murem oporowym od strony zachodniej. Betonowe schody zostały rozebrane, lecz podbudowa pod nie wraz z murami pozostała.
Aktualnie węzeł cieplny zlokalizowany jest we wschodnim skrzydle budynku Stajni Kubickiego i zostanie przeniesiony do budynku dawnego garażu przy Pralni. Z węzła cieplnego usytuowanego w piwnicy garażu ciepła woda poprzez projektowany kanał instalacyjny będzie doprowadzona do piwnicy w budynku Pralni.
Zamówienie obejmuje wykonanie wyżej wymienionego kanału wraz z izolacjami i podbiciem fundamentów w niezbędnym zakresie. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zapytania ofertowego. Wymiary kanału w świetle przyjęto 103 cm (szerokość) x 153 cm (wysokość). Poziom spodu kanału powinien odpowiadać poziomowi posadzki w węźle cieplnym. W związku z powyższym należy rozebrać warstwy ziemne wraz z murem oporowym z cegły w miejscu rozebranych schodów terenowych oraz wykonać żelbetowy kanał instalacyjny wraz z izolacją, jak również roboty wykończeniowe. Należy wykonać również roboty towarzyszące, ujęte w dokumentacji, w tym wentylację garażu, nawierzchnie itp.. Muzeum dysponuje niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. Prace należy wykonywać w sposób umożliwiający funkcjonowanie pracowni budynku Pralni i dostęp pracowników.

CPV: 45000000 - 7

Składanie ofert:
Oferty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marek.makowka@lazienki-krolewskie.pl w terminie do dnia 26 lutego 2020 roku do godz. 16:00.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja:
Obiekt znajduje się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres:
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
Termin realizacji zamówienia: od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Wymagania:
Termin związania ofertą: trzydzieści (30) dni.
II. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2067 ze zm.) w tym przez z co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych doi rejestru zabytków lub posiadającą stosowne zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz legitymującą się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych dotyczących remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie referencyjne roboty, którymi kierował Kierownik budowy musza być realizowane w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, a wartość każdej robót wynosić co najmniej 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100);
2) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali należycie minimum dwie (2) prace związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących remontów, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków, za minimum 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda.
W celu potwierdzenia spełnienia powyżej wymienionych warunków należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje, stosowne referencje lub inne dokumenty potwierdzające realizację podobnego przedmiotu zamówienia oraz wykaz osób i usług.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi według formuły: ,,spełnia - nie spełnia".
III. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Oferta składana drogą elektroniczną musi być opatrzona skanem podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.
Oferta musi zawierać następujące elementy i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego posiadający: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę cenową, potwierdzenie terminu ważności oferty, potwierdzenie terminu wykonania prac, wykaz usług, wykaz osób;
2) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie więcej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ewentualnie inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy);
3) kopię niezbędnych uprawnień, referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy.
Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.