Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu i wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły

Przedmiot:

Opracowanie projektu i wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2020-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej
Piłsudskiego 44
33-200 Dąbrowa Tarnowska
powiat: dąbrowski
Telefon: 14 642 23 94
Województwo: małopolskie
Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-03-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie projektu i wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie inwestycyjne p.n.
,,Wykonanie sieci hydrantów + projekt"
3. Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia:
1. Wyposażenie budynku szkoły w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25. Wykonanie zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.
2. Dostosowanie istniejących sieci hydrantów wewnętrznych do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci sieci hydrantów 25 zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
? uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlany i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719),
? uzgodnienie projektu wykonania z Zamawiającym,
? zabezpieczenie/odcięcie starej instalacji hydrantowej i starych hydrantów,
? wykonanie nowej instalacji hydrantowej,
? montaż nowych hydrantów dn 25 z wężem półsztywnym,
? przeprowadzenie prób i badań potwierdzających prawidłowość działania,
? uruchomienie instalacji,
? wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokument nr: ILO-272.6.2020

Składanie ofert:
Zamawiający rozpatrzy oferty, które zostaną złożone w terminie do 16 marca 2020 r.,
do godziny 12:00. Oferty powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego, w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. J. Piłsudskiego 44. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną, jednakże oferta powinna mieć formę zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy i pieczątki. Oferta winna być złożona na formularzu według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac: od podpisania umowy do 15 sierpnia, w tym roboty remontowo-budowlane terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 r.

Wymagania:
4. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1372 z późn. zm),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz 719).
6. Termin związania ofertą:
Okres Związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Składając ofertę Wykonawca akceptuje umowę w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o kryteria: cena brutto (waga - 90%), okres gwarancji (waga - 10%)

opis sposobu przeliczania

S= C+G
gdzie:
Cmin - oznacza cenę najniższej oferty w zł
Cb - oznacza cenę badanej oferty w zł
Gb - oznacza okres gwarancji badanej oferty podany w miesiącach
Gmax - oznacza okres gwarancji oferty z najdłuższą gwarancją podany w miesiącach
S - oznacza sumę punktów badanej oferty.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą liczbą uzyskanych punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.
Zastrzeżenia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
4. Zleceniobiorca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji zakresu prac i zapoznana się z Terenem budowy.

Kontakt:
Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zapytaniem ofertowym należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 1lo.dabrowa@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując: ,,Sieć hydrantów".

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.