Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa targowiska...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa targowiska miejskiego

Data zamieszczenia: 2020-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
powiat: pilski
tel. 67 286 81 00, faks 67 286 81 39
urzad@lobzenica.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Łobżenica
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica"
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach inwestycji pn: ,,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica" oraz sprawowania nadzoru autorskiego. 4) W zakres zamówienia wchodzi: a) opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji inwestycji, pn: ,,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica", w skład której wchodzi: - wielobranżowy projekt wykonawczy - 3 egz. - wielobranżowy projekt budowlany - 1 egz. - specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w zakresie każdego typu roboty budowlanej - 2 kpl., - kosztorys inwestorski oraz przedmiar - 2 kpl., - mapa do celów projektowych - 1 szt. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, na płycie CD, część rysunkowa, w formacie dwg. oraz całość w formacie pdf. - 1 kpl. b) uzyskania w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę wraz z załącznikami lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego, zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, c) uzyskania w imieniu Zamawiającego innych niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, d) sprawowania nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej e) przeniesienie praw autorskich

CPV: 71220000-6,71320000-7

Dokument nr: 526853-N-2020, RG-IZP.271.1.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lobzenica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: nie mniej niż 2 usługi polegające na wykonaniu kompletu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy budynku lub wiaty o kubaturze min. 2500m3 oraz wykaże, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,, 2) wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: a) projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.), b) projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub podanie strony internetowej skąd można pobrać dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowody powinny być dołączone do załącznika ,,Wykaz usług", wg. załącznika nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, które będą skierowany do realizacji zamówienia - wg załącznika nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy, wg. załącznik nr 1 do SIWZ; 2) określenia zakresu części zamówienia, którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wg. załącznik nr 6 do SIWZ - jeśli dotyczy 3) zobowiązanie innego podmiotu, na którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg. załącznik nr 8 do SIWZ - jeśli dotyczy 4) pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 5). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii - jeśli dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.