Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB

Przedmiot:

,,Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB

Data zamieszczenia: 2020-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
powiat: pucki
tel. 058 6732096 w. 40, faks 586 732 737
ugpuckinwest@pro.onet.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-04-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 16.425 szt. w podziale na 3 części"
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 16.425 szt. w podziale na 3 części". 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część I - Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości - 5197 sztuk do miejscowości: Darzlubie ul. Brzozowa - 575 szt., Domatówko ul. Słoneczna - 854 szt., Domatówko ul. Łąkowa - 265 szt., Domatówko ul. Heweliusza - 160 szt., Mała Piaśnica - 2660 szt., Połczyno Lipowa, Krótka - 683 szt. 2) Część II - Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości - 3845 sztuk do miejscowości: Łebcz ul. Strażacka - 880 szt., Łebcz ul. Długa - 760 szt., Łebcz ul. Bosmańska - 450 szt., Strzelno ul. Ogrodowa - 1400 szt., Mieroszyno ul. Słoneczna - 355 szt. 3) Część III - Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości - 7383 sztuk do miejscowości: Mrzezino ul. Dębowa - 1280 szt., Mrzezino ul. Bukowa - 535 szt., Mrzezino ul. Wolności - 346 szt., Mrzezino ul. Pogodna i Tęczowa - 2528 szt., Połchowo ul. Graniczna - 934 szt., Żelistrzewo ul. Pszenna - 1760 szt. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 6 do SIWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (SOPZ). 4. Zamawiający w myśl art. 29 ust 3a ustawy, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy osób, wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia. 5. Oferowany towar ma być nowy, nieużywany i musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w SOPZ oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości - 5197 sztuk do miejscowości: Darzlubie ul. Brzozowa - 575 szt., Domatówko ul. Słoneczna - 854 szt., Domatówko ul. Łąkowa - 265 szt., Domatówko ul. Heweliusza - 160 szt., Mała Piaśnica - 2660 szt., Połczyno Lipowa, Krótka - 683 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113800-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości - 3845 sztuk do miejscowości: Łebcz ul. Strażacka - 880 szt., Łebcz ul. Długa - 760 szt., Łebcz ul. Bosmańska - 450 szt., Strzelno ul. Ogrodowa - 1400 szt., Mieroszyno ul. Słoneczna - 355 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113800-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości - 7383 sztuk do miejscowości: Mrzezino ul. Dębowa - 1280 szt., Mrzezino ul. Bukowa - 535 szt., Mrzezino ul. Wolności - 346 szt., Mrzezino ul. Pogodna i Tęczowa - 2528 szt., Połchowo ul. Graniczna - 934 szt., Żelistrzewo ul. Pszenna - 1760 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113800-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44113800-3

Dokument nr: 527240-N-2020, ZP.D.271.1.2020.AR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gmina.puck.pl, https://platformazakupowa.pl/ug_puck

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ z zaznaczeniem, na którą część lub części Wykonawca składa ofertę; 2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) zobowiązanie do udostępnienia zasobów według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.