Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa piasku normowego

Przedmiot:

Dostawa piasku normowego

Data zamieszczenia: 2020-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
powiat: Gdańsk
dzp@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: GDAŃSK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-04-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Politechnika Gdańska
zaprasza do złożenia oferty na dostawę piasku normowego w ramach realizacji projektu ,,Politechnika Wielu Pokoleń" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Biuro Politechniki Otwartej Politechniki Gdańskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w kolumnie nr 3 formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: ZZ/11/055/D/20

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na załączonych formularzach (załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia), stanowiących załączniki do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu do dnia 06.04.2020 r. na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Kancelaria Główna, Audytorium Novum, p. 18, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę piasku normowego w ramach realizacji projektu ,,Politechnika Wielu Pokoleń", ZZ/11/055/D/20",
bądź elektronicznie przesłać skany na adres e-mail: dzp@pg.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: ,,Oferta na dostawę piasku normowego w ramach realizacji projektu ,,Politechnika Wielu Pokoleń" ZZ/11/055/D/20".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Uwaga. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin realizacji jest terminem maksymalnym, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera ust. 4 niniejszego ogłoszenia.
Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wymagania:
III. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu jako sumę iloczynów cen jednostkowych i liczby sztuk.
2. Ceną oferty jest cena podana na druku formularz oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, obejmująca całość przedmiotu zamówienia, przeniesiona z formularza rzeczowo-cenowego.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.
4. Cenę jednostkową brutto należy podać w formularzu cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.
IV. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena oferty -60%
Pc = Cn/Cb x 60
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium ,,Cena"
Cn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb - cena oferty badanej
Termin dostawy- 40%
Ocena ofert w kryterium ,,termin dostawy" zostanie dokonana w następujący sposób:
Pt= (Tmax- Tb/ Tmax - Tn) x 40
gdzie:
Pt - liczba punktów w kryterium termin dostawy,
Tb - termin dostawy oferty badanej,
Tn - najniższy termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert,
Tmax - maksymalny przyjęty termin dostawy: 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Dla potrzeb wzoru:
Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Minimalny przyjęty termin dostawy wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku zaproponowania terminu dostawy krótszego niż 3 dni, Zamawiający przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin dostawy.
W przypadku niewpisania terminu dostawy Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny przyjęty termin dostawy.
W przypadku zaproponowania terminu dostawy dłuższego niż 14 dni, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku gdy Tn=Tmax, oferta otrzyma 0 punktów w powyższym kryterium.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów w kryteriach oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.
VI. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
VII. Umowa i warunki zmiany umowy
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Dopuszcza się zmianę następujących postanowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie odbywać się z uwzględnieniem stawki podaktu VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
b) w zakresie przedmiotu umowy: dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowane artykuły nie będą dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników, o parametrach technicznych wyższych bądź lepszych od przedstawionych w ofercie Wykonawcy, w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy;
c) termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie, w przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajki i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Wykonawcy lub Zamawiającego), w przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę o co najmniej 14 dni i pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmian terminu musi być proporcjonalny do przyczyny, jaka go spowodowała.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej.

Uwagi:
VIII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/11/055/D/20 na dostawę piasku normowego w ramach realizacji projektu ,,Politechnika Wielu Pokoleń" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Biuro Politechniki Otwartej Politechniki Gdańskiej;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu ,,Politechnika Wielu Pokoleń" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Biuro Politechniki Otwartej Politechniki Gdańskiej.";
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.