Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów sanitarnych

Przedmiot:

Dostawa materiałów sanitarnych

Data zamieszczenia: 2020-04-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 261262285
kpw.gdynia.oferty@ron.mil.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-04-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów sanitarnych.
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1 do zaproszenia

Dokument nr: 21/P/INFR/2020

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
- faksem w postaci wypełnionego i podpisanego ,,formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami na nr 261-26-20-39
- za pomocą e-maila w postaci skanu wypełnionego i podpisanego ,,formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami na adres: kpw.gdynia.oferty@ron.mil.pl podając w tytule wiadomości: (załącznik nie może przekroczyć rozmiaru 20MB)

,,zamówienie poniżej progów ustawowych - nr sprawy: 21/P/INFR/2020."
UWAGA!
Oferty złożone w innej formie, na inny adres e-mail lub na inny nr faksu nie będą rozpatrywane.

8) Oferty należy przesyłać do dnia: 07.04.2020r do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni roboczych od daty podpisania umowy

Wymagania:
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ:
Nie dotyczy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2) Ofertę (wraz z załącznikami jeżeli są wymagane) należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5) Ofertę należy złożyć na druku ,,Formularza oferty" - wzór- załącznik nr 1 do zaproszenia;
6) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca, na żądanie zamawiającego, na każdym etapie postępowania przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
9. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. PRZEBIEG PROCEDURY
1) Po opublikowaniu zaproszenia, przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy mają prawo zwrócić się do zamawiającego (drogą mailową) o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Zapytania proszę kierować na adres e-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl
(Wykonawca powinien przekazać zapytanie w dwóch wersjach: w postaci skanu
z podpisem oraz w wersji edytowanej).
2) Jeżeli zapytanie wpłynęło później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.
3) Treść zapytania wraz z odpowiedzią, zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w zakładce danego ogłoszenia.
4) Zamawiający w każdej chwili przed upływem terminu składania ofert, może dokonać modyfikacji treści zaproszenia. Zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
w zakładce danego ogłoszenia.
5) Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, ma prawo wycofać lub zmienić ofertę. W celu wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (skan przesłany na adres mailowy: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl). W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert Wykonawca nie utraci wniesionego wadium.
W celu modyfikacji złożonej już oferty, Wykonawca przesyła ponownie Formularz oferty z adnotacją ,,zmiana" (w formie określonej w pkt. 7 ppkt.7)).
6) Do udzielenia zamówienia, niezbędne jest uzyskanie co najmniej 1 (jednej) ważnej oferty.
7) Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8) Po upływie terminu składania ofert, następuje otwarcie złożonych ofert bez udziału wykonawców.
9) Zamawiający na wniosek wykonawcy, po upływie terminu składania ofert, może przekazać zestawienie ofert, a także udostępnić je do wglądu. Zamawiający nie jest obowiązany do udostępnienia wykazu, w przypadku, gdy wykonawców zaproszono do złożenia ofert dodatkowych (zgodnie z pkt. 14).
10) W przypadku braku w ofercie dokumentów wymaganych przez zamawiającego w zaproszeniu lub pełnomocnictw, wykonawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie dotyczy oferty najkorzystniejszej.
11) W przypadku wątpliwości co do oferty (w tym również w zakresie rażąco niskiej ceny), wykonawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
12) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które
nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty zamieszczając przedmiotowe powiadomienie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.
13) Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego lub nie uzupełni dokumentów/pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego lub nie wniesie wadium lub oferta zawiera rażąco niską cenę jego oferta zostaje odrzucona.
14) W celu osiągnięcia lepszych efektów finansowych, po złożeniu ofert, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W takim przypadku zamawiający zaprasza (drogą mailową lub pisemną/faksową) do złożenie ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Zasady składania ofert dodatkowych są takie same jak ofert. W przypadku, gdy w postępowaniu została złożona jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający może zaprosić Wykonawcę do negocjacji. Negocjacje przeprowadza się drogą mailową. W przypadku, gdy złożone oferty dodatkowe nadal przekraczają środki finansowe, którymi dysponuje zamawiający, dopuszcza się zmianę przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie (zmniejszenie ilości/zakresu).
15) W przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie podlegały odrzuceniu, zamawiający unieważnia postępowanie i zamieszcza informację na stronie internetowej w zakładce danego postępowania.
16) Zamawiający informuje wykonawców o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymagania lub unieważnieniu postępowania, zamieszczając przedmiotową informację
na stronie internetowej.
17) W przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający może wybrać kolejną ofertę. W przypadku, gdy oferta ta zawiera braki, zamawiający wzywa do jej uzupełnienia zgodnie z pkt.10).
18) Informację o ponownym wyborze zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej
w zakładce danego postępowania.

12. DODATKOWE INFORMACJE
1) Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przekaże Wykonawcy wypełnioną umowę za pomocą poczty elektronicznej i będzie oczekiwał niezwłocznego zwrotu odpowiedniej ilości egzemplarzy, podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również możliwości osobistego stawiennictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, celem podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych). W następnej kolejności zobowiązanie zostanie podpisane przez osoby funkcyjne ze strony zamawiającego wraz z kierownikiem Zamawiającego oraz zarejestrowane w rejestrze umów zamawiającego (nadanie nr umowy). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą maila o tym fakcie i w odpowiedzi określi sposób przekazania przez Zamawiającego jednego egzemplarza umowy (pocztą, odbiór osobisty). Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania
2) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia podpisanej umowy w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie dostarczenia umowy do upływu wyżej wskazanego terminu, zamawiający uzna, iż wykonawca uchylił się od podpisania zobowiązań i wybierze kolejną ofertę.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
4) Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT
Cena 100 %

Kontakt:
oba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Stopień, imię i nazwisko: Halina Kamińska
E-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.