Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą masy na zimno

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą masy na zimno

Data zamieszczenia: 2020-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Jaworski
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
powiat: jaworski
tel. 767 290 100, faks 767 290 160
przetargi@powiat-jawor.org.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą masy na zimno
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą masy mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno, o uziarnieniu od 0 do 8 mm, która jest mieszaniną kruszywa łamanego naturalnego, asfaltu i dodatku modyfikującego o barwie czarnej, przeznaczonej do remontów cząstkowych na drogach, w ilości szacunkowej do 60 ton. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo-asortymentowego, określonego w pkt. 1. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowo-asortymentowego nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Faktyczna ilość zakupionej masy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Wymagania: 1) Mieszanka musi zapewnić: - możliwość stosowania w temperaturze otoczenia od -100C do 300C, - możliwość stosowania na nawierzchniach suchych i mokrych, - możliwość dopuszczenia naprawianej nawierzchni do normalnego ruchu pojazdów bezpośrednio po naprawie, bez konieczności ograniczania prędkości pojazdów i nośności drogi. 2) Mieszanka ma być dostarczona w szczelnych opakowaniach (np. worki) z tworzywa sztucznego po 25 do 30 kg i ułożona na paletach jednorazowych, bezzwrotnych. 3) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie określonym w ofercie. Miejsce dostaw: Starostwo Powiatowe w Jaworze Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych - Zębowice 44, 59-411 Paszowice 4) Jednorazowa dostawa wynosi nie mniej niż 5 ton mieszanki. 5) Dostawca odpowiada za rozładunek masy na placu Zamawiającego. 4. Do pierwszej zakupionej partii oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dołączy aktualną Aprobatę Techniczną

CPV: 44113600-1

Dokument nr: 539538-N-2020, ZP.272.2.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=1161

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jesli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, inne wymagane w SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.