Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doświetlenie przejścia dla pieszych

Przedmiot:

Doświetlenie przejścia dla pieszych

Data zamieszczenia: 2020-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
powiat: myśliborski
+48 95 746-55-40, +48 95 746-24-50
umig@barlinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barlinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 151".
na podstawie §6 ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro" stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014r. zaprasza do składania ofert na wykonanie rozbudowy linii oświetleniowej w związku
z realizacją zadania: ,,Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 151".

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest budowa sieci oświetleniowej niskiego napięcia 0,4 kV na potrzeby doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu obejścia DW nr 151 w rejonie skrzyżowania z ul. 31 Stycznia w Barlinku.
Zakres obejmuje:

budowę linii kablowej nn 0,4 kV kablem YAKY 4x25 mm2 - 68 m dł. trasowej
ułożenie bednarki FeZn 25x4 mm2 - 68 m dł. trasowej
wykonanie przecisków i przewiertów pod drogami 2xHDPE 75/5,6 - 2 szt. o łącznej dł. 27 m
budowę słupów oświetleniowych o wysokości 6 m - 2 szt.
montaż wysięgnika o długości 0,5 m - 1 szt.
montaż wysięgnika długości 1 m - 1 szt.
montaż opraw oświetleniowych (do przejść dla pieszych) - 2 szt.

Ze względu na obowiązującą gwarancję na roboty budowlane wykonane przy budowie obejścia DW nr 151, rozbudowa linii oświetleniowej na potrzeby przejścia dla pieszych obejmuje wykonanie robót bez ingerencji w nowo wybudowaną nawierzchnię drogi - metodą przecisku, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym.
Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają n/w dokumenty, które stanowią integralną część niniejszej umowy:

projekt budowlany wraz z zaświadczeniem wydanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, znak AP-1.7843.7-1.2020.HG z dnia 21 kwietnia 2020r.
projekt wykonawczy,
przedmiar robót,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - marzec 2020r.,
projekt umowy z Wykonawcą.

CPV: 45000000-7, 71520000-9

Dokument nr: RGPI.IX.7021.18.2019

Składanie ofert:
Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74 - 320 Barlinek

Termin składania ofert: 27 maja 2020r. do godziny 14:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy:

Przewidywany termin podpisania umowy: 08 czerwca 2020r.
Planowany termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2020r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zapytania o wartości nie mniejszej niż jego cena ofertowa.

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia zawartego
w ofercie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowe.

Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272).

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz kopii uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbudowie linii oświetleniowej niskiego napięcia z wykonaniem przecisków i przewiertów pod drogą asfaltową o odcinkach długości min. 50m,

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia zawartego
w ofercie (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów określających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasadzie (spełnia - nie spełnia).

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Inspektora z postępowania.

Kryterium oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując jako kryterium najniższą cenę.

Ofertę napisaną w języku polskim należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

,,Oferta na wykonanie zadania pn. ,,Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 151"

Kontakt:
Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się:

Elżbieta Kumor tel. 95-7465-561 email: zamówienia@barlinek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.