Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja usługi doradczej związanej z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu...

Przedmiot:

Realizacja usługi doradczej związanej z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie projektu wzorniczego

Data zamieszczenia: 2020-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: TECRA Sp. z o.o
ul. Franciszka Walczaka 112
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
info@tecracoin.io
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246131
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 1/2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją Projektu nr POIR.02.03.05-08-0003/19 przez przedsiębiorstwo TECRA Sp. z o.o., zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradczej związanej z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie projektu wzorniczego energooszczędnej żarówki grafenowej o wysokiej żywotności, nowatorskim designie oraz szerokim zastosowaniu komercyjnym.
Szczegółowy opis zamówienia wskazano w treści Zapytania ofertowego nr 1/2020.
Cel zamówienia
W związku z realizacją Projektu nr POIR.02.03.05-08-0003/19 przez przedsiębiorstwo TECRA Sp. z o.o., zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradczej związanej z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie projektu wzorniczego energooszczędnej żarówki grafenowej o wysokiej żywotności, nowatorskim designie oraz szerokim zastosowaniu komercyjnym.
Szczegółowy opis zamówienia wskazano w treści Zapytania ofertowego nr 1/2020.
Przedmiot zamówienia
Zamawiana usługa będzie polegała w szczególności na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego.
Szczegółowy opis zamówienia wskazano w treści Zapytania ofertowego nr 1/2020.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 1246131, 1/2020

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty uzupełnione o wymagane załączniki należy składać:
a) osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: TECRA Sp. z o.o., ul. Franciszka Walczaka 112, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub
b) pocztą elektroniczną na adres: info@tecracoin.io
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020 r. do godziny 23:59.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w całości do 31.03.2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, zgodnie z treścią pkt.11 Zapytania ofertowego nr 1/2020.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie
W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, co rozumiane jest jako:
a) Udokumentowana minimum roczna znajomość technologii grafenowych.
b) Udział w minimum jednej konferencji naukowej, w trakcie których prezentowane było zastosowanie grafenu w oświetleniu.
c) Posiadanie międzynarodowych kontaktów ze środowiskiem naukowym zajmujących się technologiami grafenowymi.
d) Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych powyżej kwoty 500 000 złotych, związanych z innowacyjnością i nowoczesnymi technologiami.
e) Zespół składający się z minimum trzech naukowców w tym profesora specjalizującego się w innowacjach z udokumentowanym dorobkiem naukowym w tym zakresie.
f) Zapewnienie do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespołu, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Profesjonalny projektant: to projektant, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
J.w. - w celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, co rozumiane jest jako:
a) Udokumentowana minimum roczna znajomość technologii grafenowych.
b) Udział w minimum jednej konferencji naukowej, w trakcie których prezentowane było zastosowanie grafenu w oświetleniu.
c) Posiadanie międzynarodowych kontaktów ze środowiskiem naukowym zajmujących się technologiami grafenowymi.
d) Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych powyżej kwoty 500 000 złotych, związanych z innowacyjnością i nowoczesnymi technologiami.
e) Zespół składający się z minimum trzech naukowców w tym profesora specjalizującego się w innowacjach z udokumentowanym dorobkiem naukowym w tym zakresie.
f) Zapewnienie do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespołu, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Profesjonalny projektant: to projektant, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie;
b) gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
c) konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń;
d) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań Projektu;
e) aktualizacji terminów realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
a) niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej;
b) niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;
c) niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji;
d) wskazany w zmienionym harmonogramie realizacji projektu;
e) zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
a) cena netto wykonania zamówienia (PLN) - waga 70%;
b) okres gwarancji z zapewnionym czasem reakcji wynoszącym 48 godzin (miesiące) - waga 30%.
Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto i kryterium długości gwarancji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium ,,cena netto wykonania zamówienia (PLN)":
a) oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 70 punktów;
b) pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 70, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Kryterium ,,okres gwarancji z zapewnionym czasem reakcji wynoszącym 48 godziny (miesiące)":
a) okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez strony ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego dot. przedmiotu realizacji zamówienia;
b) gwarancja dotyczy zaprojektowanego w ramach niniejszego zamówienia projektu żarówki grafenowej;
c) gwarancja dotyczy usterek i koniecznych do wniesienia poprawek w budowie i/lub funkcjonowaniu ww. rozwiązania, stwierdzonych po zakończeniu realizacji zamówienia;
d) czas reakcji na awarię oznacza czas, w jakim Wykonawca osobiście lub zdalnie usunie usterkę i/lub wniesie poprawki w budowie i/lub funkcjonowaniu urządzenia lub w przypadku wymagającym dłuższego czasu rozpocznie prace zmierzające do ich usunięcia;
e) pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 30, gdzie:
X = okres gwarancji ocenianej oferty
Y = najdłuższy okres gwarancji
Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria dostępu i złożona przez podmiot spełniający warunki określone w punkcie 5, która otrzyma najwyższą łączną punktację zgodnie z warunkami opisanymi powyżej. W przypadku, gdy co najmniej dwóch Oferentów złoży oferty, które w wyniku oceny uzyskają taką samą liczbę punktów, wszyscy Oferenci spełniający kryteria dostępu zostaną zaproszeni do negocjacji w zakresie kryteriów punktowanych celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Wykluczenia
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TECRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Franciszka Walczaka 112
66-400 Gorzów Wielkopolski
lubuskie , Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu
793108678
NIP
5993235626
Tytuł projektu
Podjęcie współpracy z projektantami przez przedsiębiorstwo Tecra sp. z o.o. prowadzącej do stworzenia linii wzorniczej energooszczędnych żarówek zbudowanych z grafenu.
Numer projektu
POIR.02.03.05-08-0003/19-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Karda

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.