Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego

Przedmiot:

Chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego

Data zamieszczenia: 2020-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 PEŁCZYCE
powiat: choszczeński
tel. 95 768 50 48, tel. 95 768 50 77, fax. 95 768 5118
umig@pelczyce.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: PEŁCZYCE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2020 r."
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego wraz z jego utylizacją z terenu gminy Pełczyce, polegające na wykonaniu 2 zabiegów mechanicznych i 2 zabiegów chemicznych metodami wymienionymi w załączniku nr 1 do ..Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego w Województwie Zachodniopomorskim ze środków' Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Szczecinie na rok 2020" (dostępnego do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/barszcz-sosnowskiego.html) zapewniających zniszczenie ww. rośliny w terminie od czerwca 2020 r. do w rześnia 2020 r.
2. Szacunkowa powierzchnia terenu do likwidacji barszczu Sosnowskiego, która objęta jest przedmiotem zamówienia wynosi 221,09 arów. Grunty stanowią własność gminy Pełczyce oraz innych podmiotów i osób fizycznych.
3. Zakupienie środków chemicznych leży po stronie Wykonawcy.
4. Monitorowanie i weryfikacja skuteczności przeprowadzonych zabiegów usuwania barszczu Sosnowskiego wykonywane będzie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia po 1 szt. protokołu i poddanie go akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni po każdym wykonanym zabiegu wraz z wykonaną kolorową dokumentacją fotograficzną przed, w trakcie i po zakończeniu każdego przeprowadzonego zabiegu w wersji elektronicznej na płytach CD (2 komplety).
5. Proces likwidacji powinien odbywać się zgodnie z:
-Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).
-Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 1900 ze zm.).

Dokument nr: RIP.215.53.2020

Składanie ofert:
1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2020 r. . do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać w tym terminie za pomocą operatora pocztowego na adres siedziby tj. Gmina Pełczyce ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Od czerwca do września 2020 r. - z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia, jak i zakończenia prac może ulec przesunięciu (ze względu np. na warunki atmosferyczne).

Wymagania:
-Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 1900 ze zm.).
7. Umowa z Wykonawcą zadania będzie przewidywać dokonanie zapłaty jedynie do kwoty kosztów rzeczywiście unieszkodliwionego barszczu Sosnowskiego na obszarze objętym usługą, liczonej jako iloczyn stawki łącznej (w PLN za 1 jednostkę powierzchni usuniętego barszczu) x ilość zabiegów w ciągu roku. Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót i/lub fakturowania/płatności nie będzie akceptowane.
V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Cena-C- 100%o
Cena najniższej oferty brutto
C =-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
Cena oferty badanej brutto
Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego): szacunkowej łącznej kwoty brutto za wykonanie zabiegu unieszkodliwienia barszczu Sosnowskiego z powierzchni 221,09 arów przemnożonej przez cenę brutto dwóch zabiegów usunięcia barszczu Sosnowskiego metodą chemiczną oraz przez cenę brutto dwóch zabiegów usunięcie ww. rośliny metodą mechaniczną. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie tak oszacowanej łącznej kwoty brutto. Dodatkowo Wykonawca musi podać ceny jednostkowe netto, VAT i brutto za daną metodę usunięcia barszczu Sosnowskiego cena podana przez Wykonawcę za świadczone usługi jest obowiązująca przez okres ważności złożonej oferty i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu.
Wykonawca składający propozycję ceny powinien dostarczyć:
1. formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2
3. Harmonogram wykonywani zabiegów stanowiący załącznik nr 3
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy po przeprowadzeniu zabiegów usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Pełczyce na podstawie przedstawionej faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą protokoły odbioru poszczególnych prac, podpisane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzające właściwe wykonanie usługi.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:
Wykonał usługę zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego dowolna metodą, zajmujących powierzchnię min. 4 ha.
Powyższe powinno być udokumentowane stosownymi referencjami. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów(referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usługi) złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Kopie w/w dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty należy dołączyć także opracowany harmonogram wykonywania zabiegów z podziałem na miesiące, stanowiący załącznik nr 2.
2. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: ,,Zapytanie ofertowe na chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2020 r.
3. Propozycję cenową należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym na załączonym druku ,,Formularz ofertowy".
4. Ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach. Licząc od terminu składania ofert.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. O wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty w ustalonym terminie i zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej BIP tut. Urzędu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający wyznaczy miejsce i termin podpisania umowy.

Kontakt:
OSOBAMI DO KONTAKTÓW ZE ZLECENIOBIORCAMI SĄ:
o czynności formalne: Magdalena Symela - Urząd Miejski w Pełczycach ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce, tel. 95 768 50 48, fax. 95 768 5118.
o czynności merytoryczne: Magdalena Filary - Urząd Miejski w Pełczycach ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce, tel. 95 768 50 77, fax. 95 768 5118.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.