Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Przedmiot:

Zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Data zamieszczenia: 2020-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
ul. Owocowa 2
66-415 Kłodawa
powiat: gorzowski
tel. 95 728 98 48 fax. 95 733 51 20
rdwg@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
"Zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
- Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim"
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres obejmuje: zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg wg wyszczególnionego asortymentu w formularzu cenowym.
Zamawiający zastrzega, iż w celu zakupu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg każdorazowo przyjedzie do Wykonawcy w celu odbioru towaru, jeżeli siedziba Wykonawcy znajdować się będzie w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego tj. Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim ul. Sulęcińska. W przypadku Wykonawcy, którego siedziba będzie w odległości większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego, transport zamawianego asortymentu leżeć będzie po stronie Wykonawcy bez obciążania Zamawiającego kosztami transportu.

Dokument nr: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-18/2020

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną* do dnia 26.05.2020r. do godz. 10.00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną oferty należy składać na adres e-mail: rdwg@zdw.zgora.pl
W temacie nadanej wiadomości wpisując:: ,,Zapytanie ofertowe - "Zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następująco kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zl) tj. cena -100% Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 14 tys. euro.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1,
2. wypełniony formularz cenowy - zał. nr 2.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione sana stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zapytanie ofertowe - "Zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Ośno Lubuskie" nr sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-18/2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 1843.) oraz realizacji zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z póżn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych";
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO "*;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego: Alina Sałata - specjalista w RDW Kłodawa tel. 95 733-51-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.