Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace naprawcze pomiędzy opaską betonową a ścianą

Przedmiot:

Prace naprawcze pomiędzy opaską betonową a ścianą

Data zamieszczenia: 2020-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Złotoryi Złotoryja
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
tel.: (76) 7459001 faks: (76) 7459002
k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na wykonanie zadania pt.
Prace remontowe w zakresie: ,,Prace naprawcze pomiędzy opaską betonową
a ścianą przy budynku sądu Zadanie o wartości poniżej 30.00,00EUR znak sprawy F/281/02/2020
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
a) demontaż uszkodzonych płytek klinkierowych,
b) oczyszczenie i przygotowanie podłoża do położenia płytek klinkierowych na ścianie,
c) uzupełnienie szczelin między ścianą budynku sądu a opaską betonową na skutek osiadania ziemi.
Przed złożeniem oferty wskazane jest aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej robót uzgadniając z Zamawiającym rodzaju materiałów i kolorystyki płytek, których będzie używał przy realizacji zamówienia.
W zakres zamówienia wchodzą wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia , Wykonawca zapewni sprzęt, urządzenia, robociznę i materiały potrzebne do wykonania prac oraz podczas realizacji zamówienia.
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Zapytanie ofertowe, wartość zadania - poniżej 30.000,00 Euro.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 2 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, ul. Kolejowa 3 ,59-500 Złotoryja, pokój nr 344 lub w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Złotoryi (parter budynku).

Miejsce i termin realizacji:
4 ) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia - czerwiec / lipiec 2020 r. 5) KRYTERIA OCENY OFERT:

Wymagania:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny:
CENA -100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) =...................................................................................x 100 pkt
Cena oferty ocenianej
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje jej odrzucenie.

3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Uwagi:
8) OBOWIĄZEK INFORMACYJNY z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Złotoryi ul. Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Złotoryi jest Pan Rafał Guzik / kontakt abi@vp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w ofertach przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie wynikającym z przepisów prawa, na podstawie odpowiednio: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie osobom, jednostkom lub instytucjom upoważnionym do tego na postawie odrębnych przepisów prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów dotyczących archiwizacji lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
Przeprowadzenie niniejszego zapytania ofertowego nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 2 stycznia 2004r. (Dz.U. 2017 poz. 1579 ) ,ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 30000,00euro.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.