Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2020-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Dróg
ul. Myśliborska 34
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7355 940 fax. 95 7355 783
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wyszyńskiego (sięgacz) na odcinku ok. 165m w zakresie
wykonania nowej nawierzchni wraz z placem do zawracania na zakończeniu przebudowywanego
sięgacza. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.:
-frezowanie istniejącej nawierzchni,
-korytowanie,
-warstwę odcinającą z pospółki gr. 15 em,
-warstwę podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 em,
-warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 5 em,
-warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 em,
-ustawienie krawężników na ławie betonowej,
2. Przedmiot zamówienia, obejmuje ponadto:
-wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wymaganymi opiniami
i zatwierdzeniami,
-wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robót,
-załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
-obsługę geodezyjną zadania,
-przywrócenie do stanu pierwotnego terenu robót, po zakończeniu robót budowlanych,
-wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Wyszczególnienie robót zawiera Tabela Elementów Rozliczeniowych będąca integralną częścią
i załącznikiem do Formularza Ofertowego.
4. Szczegółowy zakres robót i technologię wykonania określają Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót i Projekt Budowlany, będące integralną częścią i załącznikiem do zapytania cenowego.
Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu
należytej staranności.
5. Wymagania dotyczące standardu i jakości wykonanych prac, sposobu ich wykonania oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych prac określono w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru robót.
6. Zamawiający określił warunki umowy w projekcie umowy, który jest załącznikiem do zapytania
cenowego.

Dokument nr: WDR-III.7013.19.2020.EW

Składanie ofert:
Ofertę cenową prosimy przekazać:
poczta na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Dróg, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. (kancelaria -
parter budynku)
Oferty cenowe należy złożyć do dnia: 27.05.2020 r. do godz.14;00

Miejsce i termin realizacji:
11. Okres realizacji zamówienia: do 30 wrzesień 2020 r.

Wymagania:
7. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Cenę oferty stanowi cena, wynikająca ze starannie wypełnionej przez Wykonawcę odpowiedniej Tabeli
Elementów Rozliczeniowych (TER) stanowiącej załącznik do formularza oferty.
12. Okres gwarancji:
Okres gwarancji dla robót objętych umową wynosi 4 lata i biegnie od daty odbioru końcowego robót.
Kryterium oceny ofert: 100% cena.
13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Cenę oferty stanowi cena, wynikająca ze starannie wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów
Rozliczeniowych (TER).Zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny
z zakresem robót określonym w Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej Załącznik do
Formularza oferty. Tabela Elementów Rozliczeniowych powinna być odczytywana w powiązaniu
z Zapytaniem cenowym, Projektem umowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
i Projektem Budowlanym.
13.2. Ceny jednostkowe robót, wartość poszczególnych pozycji, oferowaną cenę brutto Wykonawca poda
w ,,zł" z dokładnością do 1 grosza (dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli po pomnożeniu ilości robót przez
cenę jednostkową otrzymana kwota zawiera tysięczne części złotego kwoty wykazane w Tabeli
Elementów Rozliczeniowych w kolumnie wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W przypadku
odrzucenia więcej niż jednej cyfry nie należy stosować kolejnych zaokrągleń.
13.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
? inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4. Wykonawcy zabrania się modyfikacji Tabel Elementów Rozliczeniowych poprzez zmianę kolejności lub
dopisywanie nie ujętych robót bez zgody Zamawiającego. Ewentualne rozbieżności Wykonawca
powinien zgłosić Zamawiającemu.
13.5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na
podstawie TER - ryczałtowych cen jednostkowych robót i ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych
robót zgodnie z obmiarem.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym.
dodatkowe informacje:
14. Opis sposobu przygotowania oferty
14.1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z treścią Zapytania cenowego i wszystkich załączników
do Zapytania cenowego.
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego.
14.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.4. Każdy Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej.
14.5. Wykonawca złoży ofertę poprzez wypełnienie Formularza oferty oraz załączy Tabelę Elementów
Rozliczeniowych - załącznik do Formularza oferty.
14.6. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać przy realizacji robót z podwykonawców - wskaże w danej ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14.7. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane w Zapytaniu cenowym. Dokumenty
sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
14.8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości
w inny sposób.
14.9. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku
polskim.
14.10. Zaleca się by wszystkie strony oferty {tj. strony zapisane lub zadrukowane) były ponumerowane oraz
spięte w trwały sposób, a liczbę stron stanowiących ofertę należy wpisać w Formularzu Oferty.
14.11. Formularz Oferty i wszystkie załączniki zostaną podpisane, przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
14.12. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych do oferty.
14.13. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby/
podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. Nie dopuszcza się zmian i skreśleń w wartościach
cenotwórczych oferty. Wszystkie formularze zawarte w niniejszym Zapytaniu cenowym, a w szczegól-
ności Formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w Zapytaniu
cenowym. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - należy wpisać
"nie dotyczy".
14.14. Wykonawca umieści ofertę (Formularz oferty wraz z załącznikami) w zamkniętej kopercie
zatytułowanej:
,,Oferta w zapytaniu cenowym WDR-III.7013.19.2020.EW na wykonanie robót w ramach zadania
,,Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego - droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b".
15. Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia w nw. kolejności:
15.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania cenowego.
15.2. Wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych stanowiącą załącznik do Formularza oferty
15.3. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
15.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert.
istotne warunki przyszłej umowy:
Zobowiązania Wykonawcy związane z umową
16. Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Zapytania cenowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.