Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2020-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kowary
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
powiat: jeleniogórski
75 64-39-225
bok@kowary.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej na zdanie
pn: ,,Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowa ul. Głównej w Kowarach, obejmującej:
a) budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o gr 10 cm ,
b) budowa oświetlenia ulicznego
c) odwodnienie drogi,
d) projekt stałej organizacji ruchu.
2. Stan istniejący:
Odcinek objęty opracowaniem istniejącą droga gminna klasy L (lokalnej). Droga ta ma powierzchnię żwirową
W rozpatrywanym rejonie budowy drogi występują następujące istniejące uzbrojenie:
? linia energetyczna,
? telekomunikacja,
? wodociąg,
? kanalizacja sanitarna,
? sieć gazowa.
3. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:
? projekt zagospodarowania (plan realizacyjny) terenu objętego opracowaniem
w granicach ustalonej lokalizacji na mapie do celów projektowych,
? projekty drogi, skrzyżowań i innych obiektów drogowych wynikających z przyjętego rozwiązania
drogowego (profil podłużny opracować w skali 1:100/1000),
? projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego,
? projekt organizacji ruchu,
? projekt odwodnienia ulicy,
? projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z
projektowana drogą w uzgodnieniu z gestorami sieci,
? przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót) oraz kosztorysy inwestorskie
? specyfikacje techniczne robót,
? projekt zieleni, zadrzewienia, małej architektury, inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki,
? dokumentację geologiczną,
? kompletny wniosek o pozwoleniu na budowę,
środowiskowa) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego - jeśli dotyczy.
?
4. Zakres opracowania obejmuje działki nr: 35/3 obręb 0005 Kowary (załącznik nr 7- mapa poglądowa).
5. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w oparciu o następujące akty prawne:
? Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);
? Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. 2016 poz. 124);
? Projekt budowlany i projekty wykonawcze - opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 1186 z póz.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U.2013. Poz. 1129);
? Przedmiar robót - opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (tekst jednolity
Dz.U.2013.1129);
? Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - opracowane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129.);
? Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych,
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym
(Dz.U.2013.1129);
? Projekt organizacji ruchu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia
Zamawiającemu stosownych zezwoleń z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia jego
wydania z powodu nałożenia przez organ wydający zezwolenia, obowiązku usunięcia nieprawidłowości
w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu
wszelkich kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu wykonania przedmiotu
umowy objętego dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje w szczególności kontrolę realizacji robót
zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, udział w spotkaniach i naradach, udzielanie wyjaśnień
i porad Zamawiającemu oraz wykonawcy robót. W związku z pełnieniem nadzoru autorskiego Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch wizyt na budowie w trakcie realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu
wszelkich kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego
- Polskimi Normami
- zasadami wiedzy technicznej,
a także z uwzględnieniem :
- uzgodnień roboczych z Zamawiającym.
7. Dokumentacja techniczna winna składa się:
a) projekt budowlany - 5 egz wraz z decyzją pozwolenia na budowę,
b) projekt wykonawczy - 3 egz,
c) kosztorys inwestorski - 1 egz,
d) przedmiar robót - 1 egz,
e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz,
f) projekt stałej organizacji ruchu - 2 egz,
g) przedmiot zamówienia wymieniony w pkt a), b), c), d), e), f), g) winien być przedstawiony również w wersji
elektronicznej na płycie CD, pkt a,b) w formacie: *.doc, pdf oraz *.dwg, pkt c), d) i e) w formacie: *.doc.
Uwaga; Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać
urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi towarzyszyć
będą określenia "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje
charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany
jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany
jest do stosowania art. 29 i art 30 ustawy Prawo zamówień publicznych w projekcie budowlanym, wykonawczym,
kosztorysie inwestorskim, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.(nazwa przedmiotu
zamówienia).
III. Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy :
a) Uzgodnienie przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.
b). Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.
c) Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
d) Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przede wszystkimi
organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, pisemnej zgody na zrealizowanie przedmiotu umowy.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
a) uzyskanie od właściwych instytucji zezwoleń, warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania
projektu na przebudowę ul. Głównej w Kowarach,
b) uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej
i kosztorysowej,
c) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań
technicznych i ekonomicznych,
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu
budowlano - wykonawczego,
e) ponoszenie wszelkich kosztów, związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w
tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji
gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
f) dostarczenie opracowanej dokumentacji w postaci elektronicznej,
g) uzyskanie pozytywnej opinii dokumentacji od Zamawiającego przed złożeniem wniosku o zezwolenie na jej
realizację.
h) Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić na polecenie Zamawiającego ewentualne zmiany w dokumentacji
projektowej, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego,
i) Złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, do właściwego miejscowo organu wydającego zezwolenie na
realizacje inwestycji wniosku wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji
projektowej,
j) Uzupełnienie ewentualnych braków do złożonego wniosku.
k) Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji
projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie
korzystania z niej na użytek własny związany z realizacją zadania.
l) Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji
projektowej przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
3. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe obejmujące pola eksploatacji w zakresie:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono, wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposób tj.: publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 projektu umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz
przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.
5. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacja robót do czasu wykonania
przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje w szczególności kontrolę
realizacji robót zgodnie z projektem, akceptuje wprowadzonych zmian, udział w spotkaniach i naradach, udzielanie
wyjaśnień i porad Zamawiającemu oraz wykonawcy robót. W związku z pełnieniem nadzoru autorskiego
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie dwóch wizyt na budowie w trakcie realizacji robót.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: WRM.271.16.2020

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a.

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 29.05.2020 r. do
godziny 10:00 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530
Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta - Budynek A) lub e-mailem na adres:
bok@kowary.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2020 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków
udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu
dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę dróg co najmniej o wartości tego projektu 10.000,00 zł
z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta
została wykonana należycie,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie dróg, w zakresie sanitarnym, w
zakresie elektrycznym.
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego,
b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
d) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
V. Kryterium oceny oferty :
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku ,,Formularz oferty" zostanie przez Komisję Przetargową obliczona wg poniższego
wzoru:
(ano
ank
?100)= Pc
Pc - ilość punktów otrzymana
ano - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank - cena brutto badanej oferty,
Opisu sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku ,,Formularz oferty" zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym wraz
z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinna znajdować się w zamkniętej
kopercie z napisem Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej na zadanie pn:
,,Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach".
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania
dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres
Zamawiającego.
Zamawiający o wynikach poinformuje pisemnie, e- mailowo lub faxem.
6.Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane faksem lub e- mailem.
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy zostaną
wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony
indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Uwagi:
VI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530
Kowary;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kowarach jest Pan Roman Zelga,
kontakt: adres e-mail: 577 070 855, romanzelga@elitpartner.pl ;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie dokumentacji
projektowej kosztorysowej na zdanie pn: ,,Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach".
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Paulina Gierałt .tel. 75 64-39-225, e-mail paulina.gieralt@kowary.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.