Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
620z dziś
4466z ostatnich 7 dni
16013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2020-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
powiat: chojnicki
+48 52 397 21 29 fax: +48 52 397 35 59
biuropodawcze@gminachojnice.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z ,,Przebudową kolidującego odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV i kablowej nn 0,4 kV oraz oświetlenia drogowego w m. Charzykowy przy ul. Wąskiej"
Szczegółowy przedmiot i zakres robót budowlanych został opisany w dołączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. III.

Dokument nr: BM.7021.13.2020

Składanie ofert:
VI. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez wypełnienie oraz podpisanie przez uprawnione osoby załączników nr 1-3 do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczenie ich w wersji elektronicznej (tj. podpisanych skanów tych dokumentów] na adres e-mail:
biuropodawcze@gminachojnice.com.pl
lub papierowej do Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice w terminie do 29.05.2020 roku do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia do 40 dni od dnia przekazania placu budowy.

Wymagania:
III. Warunki udziału
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych i zawodowych określone szczegółowo poniżej.
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien wykazać, że dysponuje :
o co najmniej jedną osobą - przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
o posiada doświadczenie polegające na wykonaniu min. 2 robót polegających budowie/przebudowie sieci elektroenergetycznej/linii kablowej o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach EOG, stosownie do przepisu art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców zagranicznych zamiast ww. uprawnień wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub dopuszczenie do świadczenia usług transgranicznych.
V. Wykaz składanych dokumentów
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:
a] Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania,
b] Wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do zapytania wraz z załączeniem kopii uprawnień budowlanych osób w nim wskazanych oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług w nim wskazanych.
VII. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny stosując następujący wzór:
Cena oferowana najniższa
A =
x 100 pkt
Cena oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.
VIII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału określonych w rozdziale III niniejszego Zapytania. Zamawiający dokona badania przedmiotowych przesłanek wykluczenia na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego;
b) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
c) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - przy czym Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) zawiera rażąco niską cenę;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty w przypadku jej niekompletności, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty i załączników do niej, jednakże wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
4. Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, dot. wyliczenia ceny.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
6. Wykonawcy do upływu terminu składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dot. treści zapytania ofertowego na adres mailowy wskazany w rozdziale VI. Zapytania wraz z wyjaśnieniami zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.
7. Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść zapytania ofertowego. Informacje o zmianie Zamawiający opublikuje na stronie internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.